THE FORMING OF NEW METHODOLOGICAL PARADIGM OF EDUCATION AND SCIENCE MANAGEMENT

  • Khrystian V. Rakovskyi International Slavonic University, Kharkiv
  • Nataliia Kh. Rakovska International Slavonic University, Kharkiv
  • Kostiantyn O. Meteshkin International Slavonic University, Kharkiv
Keywords: education, science, informatization, methodological paradigm, information and computer systems of management, artificial intelligence

Abstract

The process and phenomena connected with the initiation of new methodological paradigm of the scientific and educational management in Ukraine has been investigated. The paradigm is conditioned by global tendencies of informatization, development of communicative means and integrative processes in education and science.

Author Biographies

Khrystian V. Rakovskyi, International Slavonic University, Kharkiv
Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор технических наук, профессор, Президент
Nataliia Kh. Rakovska, International Slavonic University, Kharkiv
кандидат технических наук, доцент
Kostiantyn O. Meteshkin, International Slavonic University, Kharkiv
доктор технических наук, доцент, проректор по научной работе, заведующий кафедрой моделирования профессиональных знаний

References

Постанова Кабінету Міністрів України № 896 від 3 листопада 1993 році [Текст]. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

Сайт Міністерства освіти й науки. Про затвердження Плану щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське й світове освітнє співтовариство на період до 2010 р. [Електронний ресурс]: Наказ Міністра освіти й науки № 612 від 13.07.2007 р. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/maіn. php?query=educatіon/hіgher 10.03.2008 р. – Заголовок з екрану.

Сайт Міністерства освіти й науки. План дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське й світове освітнє співтовариство на період до 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon. gov.ua/maіn.php?query=educatіon/hіgher 10.03.2008 р. – Заголовок з екрану.

Про Концепцію Національної програми інформатизації [Текст]: Закон України // Голос України. – 1998. – 7 квітня.

Про затвердження Стратегії інтеграції до Європейського Союзу від 11.06.1998 р. № 615/98 [Текст]: Указ Президента України.

Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України № 1494 від 23 вересня 2003 року.

Артеменко А.П. Три методичні принципи написання гіпертекстового підручника. Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть [Текст]: Матеріали конференції /За ред.: Т.О. Маркової. – Х.: Вид. центр ХНУ, 2001. – С. 10 - 11.

Автоматизация управления вузом [Текст] / В.В. Свиридов и др. – АСУ и приборы автоматики. – 1998. – № 103. – С. 3-13.

Шаронова Н.В. Про проблему створення інтегрованої системи управління освітою. Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть [Текст] : Матеріали конференції / За ред. Т.О. Маркової. – Х.: Вид. центр ХНУ, 2001. – С. 81-84.

Атанов Г.А. Навчання й штучний інтелект або основи сучасної дидактики вищої школи [Текст] / Г.А. Атанов, И.Н .Пустиннікова. – Донецьк: УДОУ, 2002. – 504 с.

Метешкин К.А. Теоретические основы построения интеллектуальных си-тем управления учебным процессом в вузах [Текст]: Монография / К.А. Метешкин. – Х.: Экограф, 2000. – 278 с.

Белова Л.А. Логико-математические основы управления учебными процессами в вузах [Текст]: Монографія / К.А. Метешкин, О.В. Уваров – Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2001. – 272 с.

Белова Л.А. Кибернетическая педагогика – миф или реальность? [Текст] /Л.А. Белова, О.В. Уваров, К.А. Метешкин // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – Х.: УІПА, – 2002. №3. – С. 5-9.

Уварів О.В. Етапи розвитку кібернетичної педагогіки [Текст] / О.В. Уварів, К.О. Метешкін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – Х.: УІПА, 2003. – №4. – С. 7-13.

Section
Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment