INTEGRATION PROCESSES IN WORK OF EDUCATIONAL LIBRARIES BELONGING TO THE MES OF UKRAINE AND THE NAPS OF UKRAINE IN INFORMATISATION CONDITIONS

Authors

  • Pavla I. Rogova Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v38i6.937

Keywords:

educational libraries, network of educational libraries, V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, information space, integration of libraries, integrated branch information resource (IBIR)

Abstract

The article is focused on analyzing the state and prospects of forming a branch segment of psychological, pedagogical and educational issues in the information space of Ukraine, and the participation of the network of educational libraries belonging to the MES of Ukraine and the NAPS of Ukraine in this procedure. The author of the article elucidates the basic notions of forming a capacious information space by the state libraries of Ukraine, viz.: information space, integration, corporatism, cooperation, an integrated branch information resource (IBIR). The efficient instruments of innovative library activities are defined, first of all as far as the creation of electronic resources is concerned. The researcher also highlights the results of scientific work at V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine as to the formation of IBIR together with the leading libraries of the network at present stage. The perspective activities of the above-mentioned libraries in this direction are defined for the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Pavla I. Rogova, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ

канд. іст. наук, старш. наук. співроб., засл. працівник культури України, директор

References

Берестова Т. Возделывая общее поле … : муниципальная библиотека в едином информационном пространстве России / Татьяна Берестова // Библиотека. — 2006. — № 1. — С. 41–45.

Берестова Т. Ф. Информационное пространство библиотеки: понятие и структура / Татьяна Федоровна Берестова // Библиотековедение. — 2007. — № 4. — С. 38–43. — Библиогр.: 10 назв.

Берестова Т. Ф. Общедоступная муниципальная библиотека в едином информационном пространстве : науч.-метод. пособие: № 19 / Т. Ф. Берестова. — М. : Либерия-Бибинформ, 2005. — 285 с.

Библиотечное дело : терминол. словарь / сост.: И. М. Суслова, Л. Н. Уланова. — [2-е изд., перераб. и знач. доп.]. — М. : Книга, 1984. — 224 с.

Интеграция [Електронний ресурс] //Большой Энциклопедический словарь. — Режим доступу : http://www.vedu.ru/bigencdic/24029/. — Назва з екрана.

Дворкина М. Я. Информационное обслуживание: социокультурный подход / М. Я. Дворкина ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. — М. : Профиздат, 2001. — 111 с.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / під ред. Р. Дяківа. — К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. — 703 с.

Жук Ю. О. Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України [Електронний ресурс] / Жук Юрій Олексійович // Інформаційні технології і засоби навчання / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України. — Електрон. текст. дані. — К., 2007. — № 3. — Режим доступу: http://www.ime.eduua.net/em3/content/07zuoeei.htm. — Назва з екрана.

Інформаційне суспільство. Дефініції: людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція / [В. М. Брижко, О. М. Гальченко, В. С. Цимбалюк та ін. ; за ред. Р. А. Калюжного, М. Я. Швеца]. — К. : Інтеграл, 2002. — 220 с.

К обществам знания [Электронный ресурс] : Всемир. доклад ЮНЕСКО / ООН по вопросам образования, науки и культуры. — Электрон. данные. — [Париж] : Изд-во ЮНЕСКО, [2005]. — 231 с. — Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf. — Загл. с экрана.

Карпенко В. Інформаційна політика та безпека : підручник / Віталій Карпенко. — К. : Нора-Друк, 2006. — 320 с.

Концепція Державної цільової національної культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека ХХІ» : схвалено розпорядженням Каб. Міністрів України від 23 груд 2009 р. № 1579-р. // Бібл. планета. — 2010. — № 1. — 1–4 інформ. бюл.

Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / [Рогова П. І., Артемов Ю. І., Вараксіна Н. В., Лобановська І. Г. ; наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. — К. : [б. в.], 2012. — 23 с.

Костенко Л. Й. Бібліотека суспільства знань: концептуальна модель / Л. Й. Костенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 1. — С. 23–28.

Лавренева О. А. Библиотечные компьютерные сети / О. А. Лавренева // Библиотечная эциклопедия / Рос. гос. б-ка ; [науч. совет: В. В. Федоров (председатель), Е. В. Никанорова (зам. председателя), М. Д. Афанасьев и др.]. — М., 2007. — С. 209–211.

Лаврик О. Л. Академические библиотеки: состояние и модель развития в современной информационной среде : автореф. дис… д-ра пед. наук : 05.25.03 / О. Л. Лаврик. — Новосибирск, 2003. — 76 с.

Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. ред. О. С. Онищенко] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : [б. в.], 2013. – 249, [1] с. — Бібліогр.: с. 221–249.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс] : [проект]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. — Назва з екрана

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : Закон України від 9 січ. 2007 р. № 537-V // Відом. Верхов. Ради України. — 2007. — № 12. — Ст. 102.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні :Закон України від 8 верес. 2011 р. № 3715-VI // Відом. Верхов. Ради України. — 2012. — № 19/20. — Ст. 166.

Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : зб. аналіт. і стат. даних за 2011 р. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян]. — К., 2012. — 93 с.

Соколова Н. В. Интеграция информационно-библиотечных ресурсов и сервисов: вариативность решений в рамках общей концепции / Н. В. Соколова // Электронная библиотека : современные технологи информационных ресурсов : сб. науч. тр. — СПб., 2011. — С. 54–73.

Фокеев В. А. Библиографоведение. Информатика : терминол. слов. / В. А. Фокеев. — М. : Литера, 2009. — 488 с. — (Сер. «Современная библиотека» ; вып. 46).

Шемаєва Г. В. Транспортування знань у каналах інформаційного забезпечення науки / Г . Шемаєва // Бібл. планета. — 2005. — № 4. — С. 29–31.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berestova, T. Cultivating a Common Field ... : A Municipal Library in a Single Information Space of Russia / Tat'jana Berestova // Biblioteka. — 2006. — № 1. — P. 41–45. (in Russian)

Berestova, T. F. Library Information Space: The Concept and Structure / Tat'jana Fjodorovna Berestova // Bibliotekovedenie. — 2007. — № 4. — P. 38–43. — Bibliogr.: 10 sources. (in Russian)

Berestova, T. F. Public Municipal Library in a Single Information Space : scientific-method. textbook : № 19 / T. F. Berestova. — M. : Liberija-Bibinform, 2005. — 285 p. (in Russian)

Library Science : terminol. dictionary / comp.: I. М. Suslova, L. N. Ulanova. — 2nd ed., remade and signif. amended. — М. : Кniga, 1984. — 224 p. (in Russian)

Integration [online] // Bol'shoj Jentsiklopedicheskij Slovar'. — Available from: http://www.vedu.ru/bigencdic/24029/. — Screen title. (in Russian)

Dvorkina, М. Ya. Information Services: The Socio-Cultural Approach / М. Ya. Dvorkina ; Mosc. State Univ. of Culture and Arts. — М. : Profizdat, 2001. — 111 p. (in Russian)

Encyclopaedia of a Businessman, an Economist, a Manager / edited by R. Diakiva. — К. : Mizhnarodna ekonomichna fundatsiya, 2000. — 703 p. (in Ukrainian)

Zhuk, Yu. О. Theoretical and Methodological Problems of Forming an Informative Educational Space of Ukraine [online] / Zhuk Yuriy Oleksiyovych // Information Technology and Teaching Means / Institute of Information Technology and Teaching Means of the APS of Ukraine. — Electronic text data. — К., 2007. — № 3. — Available from: http://www.ime.eduua.net/em3/content/07zuoeei.htm. — Screen title. (in Ukrainian)

Information Society. Definitions: A Man, His Rights, Information, Informatics, Informing, Telecommunications, Intellectual Property, Licensing, Sertification, Economy, Market, Jurisprudence / V. М. Bryzhko, О. М. Hal'chenko, V. S. Tsymbaliuk et al. ; edited by R. A. Каliuzhnoho, М. Ya. Shvetsa. — К. : Intehral, 2002. — 220 p. (in Ukrainian)

Towards Knowledge Societies [online] : The UNESCO World Report / The UNO on Educational, Scientific and Cultural Issues. — Electronic text data. — [Paris] : Izd-vo UNESCO, [2005]. — 231 p. — Available from: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf. — Screen title. (in Russian)

Karpenko, V. Information Policy and Safety : textbook / Vitaliy Karpenko. — К. : Nora-Druk, 2006. — 320 p. (in Ukrainian)

The Conception of the State Target National Cultural Pprogramme of Creating a Single Information Library System "Library XXI" : approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 23rd Dec. 2009 № 1579-r. // Bibl. planeta. — 2010. — № 1. — 1–4 inform. bull. (in Ukrainian)

The Concept of Creating an Integrated Branch Information Resource at V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine / [Rogova P. І., Аrtemov Yu. І., Varaksina N. V., Lobanovs'ka І. H. ; science editor Rogova P. І.] ; NAPS of Ukraine, V. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine. — К. : [s. n.], 2012. — 23 p. (in Ukrainian)

Kostenko, L. Y Library of Society Knowledge: A Conceptual Pattern / L. Y. Kostenko // Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiya. — 2006. — № 1. — P. 23–28. (in Ukrainian)

Lavrenjova, О. А. Library Networking / О. А. Lavrenjova // Bibliotechnaja Jentsiklopedija / Russian State Library ; [research council: V. V. Fjodorov (chairman), E. V. Nikanorova (vice-chairman), М. D. Afanas'ev et al.]. — М., 2007. — P. 209–211. (in Russian)

Lavrik, О. L. Academic Libraries: State and Development Model in the Modern Information Environment : dissertation abstract for the degree of Doctor of Pedagogy : 05.25.03 / Lavrik Ol'ga L'vovna. — Novosibirsk, 2003. — 76 p. (in Russian)

Lobuzina, К. Technologies of Organizing Knowledge Resources in Library and Information Activities : monograph / Kateryna Lobuzina ; [executive editor О. S. Onyshchenko] ; V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine. — K. : [s. n.], 2013. — 249, [1] p. — Bibliogr.: P. 221–249. (in Ukrainian)

A National Strategy for Education Development in Ukraine for 2012–2021 years [online] : [project]. — Electronic text data. — Available from: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. — Screen title. (in Ukrainian)

On the Basic Principles of Information Society Development in Ukraine in 2007–2015 years : Law of Ukraine on 9th Jan. 2007 № 537-V // The Office of Verkhovna Rada of Ukraine. — 2007. — № 12. — Cl. 102. (in Ukrainian)

On Priority Directions of the Innovative Activity in Ukraine : Law of Ukraine on 8th Sept. 2011 № 3715-VI // The Office of Verkhovna Rada of Ukraine. — 2012. — № 19/20. — Cl. 166. (in Ukrainian)

Leading Educational Libraries of Ukraine in the statistics mirror : the collection of analytical and statistical data for 2011 / the NAPS of Ukraine, V. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine ; [comp.: L. О. Bila, А. V. Kopylova ; science editor: P. І. Rogova, І. І. Khemchian]. — К., 2012. — 93 p. (in Ukrainian)

Sokolova, N. V. Integration of Information and Library Resources and Services: Variability of Solutions Within the General Concept / N. V. Sokolova // Electronic Library : Modern Technologies of Information Resources : collection of scientific papers. — SPb., 2011. — P. 54–73. (in Russian)

Fokeev, V. А. Bibliography Science. Informatics : terminological dictionary / V. А. Fokeev. — М. : Litera, 2009. — 488 p. — (Ser. "Sovremennaja biblioteka" ; ed. 46). (in Russian)

Shemayeva, H. V. Knowledge Transfer in the Channels of Information Ensuring of the Science / H . Shemayeva // Bibl. planeta. — 2005. — № 4. — P. 29–31. (in Ukrainian)

Published

2013-12-16

How to Cite

Rogova, P. I. (2013). INTEGRATION PROCESSES IN WORK OF EDUCATIONAL LIBRARIES BELONGING TO THE MES OF UKRAINE AND THE NAPS OF UKRAINE IN INFORMATISATION CONDITIONS. Information Technologies and Learning Tools, 38(6), 217–233. https://doi.org/10.33407/itlt.v38i6.937

Issue

Section

ICT focused pedagogical technologies and informative educational resources of single educational informative space