DESIGN OF THE RESEARCH INSTITUTION TYPE SITE MODEL

Authors

  • Natalia T. Zadorozhna Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv
  • Tetiana V. Kuznetsova Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv
  • Liliia A. Luparenko Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v39i1.976

Keywords:

site, research institution, internet model, intranet model, content, profile, scientific production, Web 2.0.

Abstract

The description of the model of site of research institution of NAPS of Ukraine (TSRI) is presented. Goals and objectives оf the TSRI model are defined. Web 2.0 theoretical base for site development is considered, as well as described information environment, TSRI internet and intranet models. There are substantiated the site structure, design and site layout for research institution of NAPS of Ukraine. The example of the website of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAPS of Ukraine based on the TSRI model is showen. The technological aspects of the TSRI model are considered. There is given the scheme of internet-intranet environment to support scientific publications on pedagogical and psychological sciences. This paper is intended to web designers, researchers and administrative staff of research institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Natalia T. Zadorozhna, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

PhD (phisical and mathematical sciences), Senior Researcher, Head of the Electronic Information Resources and Net Technologies Department

Tetiana V. Kuznetsova, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

Researcher of the Electronic Information Resources and Net Technologies Department

Liliia A. Luparenko, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

Chief engineer of the Electronic Information Resources and Net Technologies Department

References

Задорожна Н. Т. Концепція Інтернет-порталу Національної Академії педагогічних наук України [Електронний ресурс] / О. В. Базелюк, Н. Т. Задорожна, І. Ю. Регейло // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2010. — №3 (17). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/241/227#.UovJheIervw.

Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України: [Затверджено: постанова Президії НАПН України від 23 червня 2011 року, протокол № 1-7/9-198 із змінами, внесеними постановою Президії НАПН України від 20 грудня 2012 року, протокол № 1-7/14-403] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://2sms.ru/cdb8d.

Лавріщева К. М. Програмна інженерія / К. М. Лавріщева. — К. : Академперіодика, 2008. — 319 с.

Мержевич В. Модели проектирования сайта [Електронний ресурс] / В. Мержевич. — Режим доступу : http://htmlbook.ru/blog/modeli-proektirovaniya-saita.

Мержевич В. Этапы проектирования сайта [Електронний ресурс] / В. Мержевич. — Режим доступу : http://www.htmlbook.ru/.

Семенов Н. А. Серьезное проектирование серьезных сайтов. Часть 1. Аналитика [Електронний ресурс] / Н. А. Семенов. — Режим доступу : http://secl.com.ua/article-serjoznoe-proektirovanie-serjoznix-saitov.html.

Пасічник О. Г. Основи веб-дизайну : навч. посіб. / О. Г. Пасічник, О. В. Пасічник, І. В. Стеценко. — К. : Вид. група BHV, 2009. — 336 с. : іл.

Літвінова О. Г. Особливості проектування Web-сайтів [Електронний ресурс] / О. Г. Літвінова. — Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1821/1/55.pdf.

Основні етапи розробки веб-сайту [Електронний ресурс] / [укл. Юрчак І. Ю.] / Національний університет "Львівська політехніка". — Режим доступу : http://www.victoria.lviv.ua/html/wp/s-steps.html.

Tim O’Relly. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html.

Задорожна Н. Т. Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ВНЗ і ППО) : навч.-метод. посібник / Н. Т. Задорожна, К. М. Лавріщева. — К. : Педагогічна думка, 2007. — 227 с.

Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету, програмування. — К. : СофтПрес, 2006. — 823 с.

Савченко З. В. Аналіз використання комп’ютерних мереж електронних ресурсів та віртуальних електронних бібліотек науково-освітнього простору України [Електронний ресурс] / З. В. Савченко // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2012. — №5 (31). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/739/557#.UovMRuIervw.

Спірін О. М. Концептуальні засади побудови мережі електронних бібліотек Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, С. М. Іванова, О. І. Новицький // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2012. — №5 (31). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/743/547#.UovOW-Iervw.

Задорожна Н. Т. Концепція створення інформаційної системи планування наукових досліджень АПН України на базі мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Н. Т. Задорожна // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2009. — №2 (10). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/45/31#.UovPguIervw.

Задорожна Н. Т. Науково-методичні засади забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень в АПН України [Електронний ресурс] / Н. Т. Задорожна // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2010. — №2 (16). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/234/220#.UovP8eIervw.

Задорожна Н. Т. Информационная система менеджмента научных исследований в НАПН Украины [Електронний ресурс] / Н. Т. Задорожна, О. О. Каплун // Образовательные технологии и общество. — 2013. — V. 16. — № 1. — C. 699–737. — Режим доступу : http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/pdf/21.pdf.

Кузнецова Т. В. Технологія обробки документів в інформаційній системі планування наукових досліджень Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс] / Т. В. Кузнецова // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2012. — №3 (29). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/680.

Кільченко А. В. Побудова концептуальної моделі Інформаційної системи «Наукові дослідження» НАПН України / А. В. Кільченко // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Випуск 15. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2013. — С. 158–167.

Середа Х. В. Основні аспекти створення Інформаційної системи менеджменту наукових досліджень / Х. В. Середа, Н. М. Матросова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Випуск 16. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2013. — С. 147–156.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zadorozhna N. T. The concept of Internet-portal of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [online] / О. V. Baselyuk, N. T. Zadorozhna, І. Yu. Regeylo // Information Technologies and Learning Tools. — 2010. — №3 (17). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/241/227#.UovJheIervw.

Regulations on the procedure for planning and monitoring of research at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [Approved Resolution of the Presidium of NAPS of Ukraine of 23 June 2011, Protocol № 1-7/9-198 as amended decree of the Presidium of NAPS of Ukraine from December 20, 2012 year, Protocol № 1-7/14-403] [online]. — Available from : http://2sms.ru/cdb8d.

Lavrischeva K. М. Software іnzhenerіya / K. M. Lavrischeva. — К. : Academperidika, 2008. — 319 p. (in Ukrainian).

Merjevich V. Models of Designing Site [online] / V. Merjevich. — Available from : http://htmlbook.ru/blog/modeli-proektirovaniya-saita. (in Russian).

Merjevich V. Site design stages [online] / V. Merjevich. — Available from: http://www.htmlbook.ru/. (in Russian).

Semenov N. А. Serious design of serious sites. Part 1. Analytics [online] / N. A. Semenov. — Available from : http://secl.com.ua/article-serjoznoe-proektirovanie-serjoznix-saitov.html. (in Russian).

Pasichnyk О. G. Web Design Basics / О. G. Pasichnyk, О. V. Pasichnyk, І. V. Stetsenko : Tutorial. — К.: Vyd. grupa BHV, 2009. — 336 р. (in Ukrainian).

Litvinova O. G. Design Features of Web-sites [online] / О. G. Litvinova. — Available from : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1821/1/55.pdf. (in Ukrainian).

The main stages of website development [online] / [ukl. Yurchak I. Yu.] / National University “Lvivska Politechnika”. — Available from : http://www.victoria.lviv.ua/html/wp/s-steps.html. (in Ukrainian).

Tim O’Relly. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software [online]. — Available from : http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. (in English)

Basic principles of Web 2.0 design to create sites [online]. — Available from : http://webstudio2u.net/ru/webdesign/215-web20.html. (in Russian)

Zadorozhna N. T. Document Management in the Information Systems Education (for high schools) / N. T. Zadorozhna, K. M. Lavrishcheva // Navchalno-metodychnyi posibnyk. — K. : KP Vydavnytstvo «Pedahohichna dumka», 2007. — 227 s. (in Ukrainian).

English-Ukrainian Dictionary of Computing Technology, Internet, Programming. — К. : SoftPress, 2006. — 823 s. (in Ukrainian).

Savchenko Z. V. Analysis of computer networks, electronic resources and virtual digital libraries of scientific and educational space Ukraine [online] / Z. V. Savchenko // Information Technologies and Learning Tools. — 2012. — №5 (31). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/739/557#.UovMRuIervw. (in Ukrainian).

Spirin О. М. Conceptual foundations of building a network of digital libraries of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [online] / О. М. Spirin, S. М. Ivanova, О. І. Novytsky // Information Technologies and Learning Tools. — 2012. — № 5 (31). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/743/547#.UovOW-Iervw. (in Ukrainian).

Zadorozhna N. T. The concept of creating information systems planning research APS of Ukraine on the basis of the Internet [online] / N. T. Zadorozhna // Information Technologies and Learning Tools. — 2009. — № 2 (10). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/45/31#.UovPguIervw. (in Ukrainian).

Zadorozhna N. T. Scientific and methodological bases of information systems planning research in Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [online] / N. Т. Zadorozhna // Information Technologies and Learning Tools. — 2010. — № 2 (16). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/234/220#.UovP8eIervw. (in Ukrainian).

Zadorozhna N. T. Management information system research in the NAPS of Ukraine [online] / N. T. Zadorozhna, О. О. Kaplun // Educational Technology & Society. – 2013. – V.16. – №1. – C. 699-737. – Available from: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/pdf/21.pdf. (in Russian).

Kuznetsova Т. V. Document processing teсhnology in information system of planning of scientific researches of the National academy of pedagogical sciences of Ukraine [online] / Т. V. Kuznetsova // Information Technologies and Learning Tools. — 2012. — №3 (29). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/680. (in Ukrainian).

Kilchenko А. V. Building a conceptual model of information system "Research" of the NAPS of Ukraine / А. V. Kilchenko // Information Technologies in Education: Collected papers. Issue 15. — Kherson : Vydavnytstvo KhSU, 2013. — P. 158–167. (in Ukrainian).

Sereda K. V. Key aspects of the management information system research / K. V. Sereda, N. M. Мatrosova // Information Technologies in Education: Collected papers. Issue 16. — Kherson : Vydavnytstvo KhSU, 2013. — P. 147–156. (in Ukrainian).

Published

2014-01-28

How to Cite

[1]
N. T. Zadorozhna, T. V. Kuznetsova, and L. A. Luparenko, “DESIGN OF THE RESEARCH INSTITUTION TYPE SITE MODEL”, ITLT, vol. 39, no. 1, pp. 275–296, Jan. 2014.

Issue

Section

ICT for support of carrying out of scientific researches

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.