[1]
Bykov, V.Y. , Kuchanskyi, O.Y. , Biloshchytskyi, A.O., Andrashko, Y.V. , Dikhtiarenko, O.V. and Budnik, S.V. 2019. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Information Technologies and Learning Tools. 73, 5 (Oct. 2019), 293–306. DOI:https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3397.