(1)
Bogachkov, Y. M.; Bykov, V. Y.; Krasnoshapka, V. O.; Kukharenko, V. M.; Pasikhov, Y. Y. PROJECT CONCEPT “DISTANCE LEARNING OF PUPILS". ITLT 2010, 13 (5). https://doi.org/10.33407/itlt.v13i5.186.