(1)
Kaminskyi, O. Y.; Yereshko, Y. O.; Kyrychenko, S. O. CLOUD PLATFORM OF THE MODERN UNIVERSITY AS THE PREREQUISITE OF TRANSITION TO THE INNOVATIVE MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT. ITLT 2017, 61 (5), 84-95. https://doi.org/10.33407/itlt.v61i5.1862.