(1)
Semenikhina, O. V.; Drushliak, M. G.; Khvorostina, Y. V. USE OF GEOGEBRA CLOUD SERVICE IN FUTURE MATH TEACHERS’ TEACHING. ITLT 2019, 73, 48-66.