(1)
Slobodyanyk, O. V.; Fedorenko, V. P.; Bolilyi, V. O.; Dmytruk, V. I.; Kushnarov, V. V. RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF USING SOFTWARE PRODUCTS FOR SIMULATION OF PHYSICAL PROCESSES. ITLT 2021, 82, 199-214.