(1)
Ryabova, Z. V.; Yelnykova, H. V. TEACHERS PROFESSIONAL GROWTH IN THE CONDITIONS OF DIGITAL EDUCATION. ITLT 2020, 80, 369-385.