(1)
Glazunova, O. G.; Hurzhii, A. M.; Korolchuk, V. I.; Voloshyna, T. V. SELECTION OF DIGITAL TOOLS FOR ORGANIZING STUDENTS’ GROUP WORK IN DISTANCE EDUCATION. ITLT 2023, 94 (2), 87-101. https://doi.org/10.33407/itlt.v94i2.5211.