(1)
Bykov, V. Y.; Konevshchynska, O. E.; Mushka, I. V. MARKET-BASED INSTRUMENTS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION. ITLT 2012, 26 (6). https://doi.org/10.33407/itlt.v26i6.596.