Bogachkov, Y. M., Bykov, V. Y., Krasnoshapka, V. O., Kukharenko, V. M., & Pasikhov, Y. Y. (2010). PROJECT CONCEPT “DISTANCE LEARNING OF PUPILS". Information Technologies and Learning Tools, 13(5). https://doi.org/10.33407/itlt.v13i5.186