Bykov, V. Y., Kuchanskyi, O. Y., Biloshchytskyi, A. O., Andrashko, Y. V., Dikhtiarenko, O. V., & Budnik, S. V. (2019). DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 293-306. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3397