Bykov, V. Y. ., Kuchanskyi, O. Y. ., Biloshchytskyi, A. O., Andrashko, Y. V. ., Dikhtiarenko, O. V. ., & Budnik, S. V. . (2019). DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 293–306. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3397