Bykov, V. Y., Konevshchynska, O. E., & Mushka, I. V. (2012). MARKET-BASED INSTRUMENTS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION. Information Technologies and Learning Tools, 26(6). https://doi.org/10.33407/itlt.v26i6.596