BYKOV, V. Y.; KUCHANSKYI, O. Y.; BILOSHCHYTSKYI, A. O.; ANDRASHKO, Y. V.; DIKHTIARENKO, O. V.; BUDNIK, S. V. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Information Technologies and Learning Tools, v. 73, n. 5, p. 293-306, 30 Oct. 2019.