Kryvonos, Oleksandr M., Yevhenii V. Kuzmenko, and Svitlana V. Kuzmenko. 2016. “SURVEY AND PROSPECTS OF ARDUINO NANO 3.0 PLATFORM USE IN HIGH SCHOOL”. Information Technologies and Learning Tools 56 (6): 77-87. https://doi.org/10.33407/itlt.v56i6.1506.