Bogachkov, Yuriy M., Valeriy Yu. Bykov, Volodymyr O. Krasnoshapka, Volodymyr M. Kukharenko, and Yurii Ya. Pasikhov. 2010. “PROJECT CONCEPT “DISTANCE LEARNING OF PUPILS"”. Information Technologies and Learning Tools 13 (5). https://doi.org/10.33407/itlt.v13i5.186.