Bykov, Valerii, Izabela Kieltyk-Zaborowska, Mariya Leshchenko, and Larysa Tymchuk. 2020. “ INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A TOOL OF SUPPORTING INTERACTION IN THE MODERN GLOBALIZED FAMILY”. Information Technologies and Learning Tools 79 (5), 313-24. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3865.