Bykov, Valeriy Yu., Olga E. Konevshchynska, and Ivan V. Mushka. 2012. “MARKET-BASED INSTRUMENTS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION”. Information Technologies and Learning Tools 26 (6). https://doi.org/10.33407/itlt.v26i6.596.