Spirin, Oleg M., Viktor M. Demyanenko, Yulia G. Zaporozhchenko, Mariya P. Shyshkina, and Valentyna B. Demyanenko. 2012. “MODELS OF HARMONIZING OF NETWORK TOOLS OF ORGANIZATION AND INFORMATION TECHNOLOGICAL SUPPORT OF LEARNING AND COGNITIVE ACTIVITY”. Information Technologies and Learning Tools 32 (6). https://doi.org/10.33407/itlt.v32i6.774.