Bogachkov, Y. M., Bykov, V. Y., Krasnoshapka, V. O., Kukharenko, V. M. and Pasikhov, Y. Y. (2010) “PROJECT CONCEPT “DISTANCE LEARNING OF PUPILS"”, Information Technologies and Learning Tools, 13(5). doi: 10.33407/itlt.v13i5.186.