Bykov, V. Y., Kuchanskyi, O. Y., Biloshchytskyi, A. O., Andrashko, Y. V., Dikhtiarenko, O. V. and Budnik, S. V. (2019) “DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS”, Information Technologies and Learning Tools, 73(5), pp. 293-306. doi: 10.33407/itlt.v73i5.3397.