Bykov, V.Y., Konevshchynska, O.E. and Mushka, I.V. (2012) “MARKET-BASED INSTRUMENTS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION”, Information Technologies and Learning Tools, 26(6). doi:10.33407/itlt.v26i6.596.