[1]
Y. M. Bogachkov, V. Y. Bykov, V. O. Krasnoshapka, V. M. Kukharenko, and Y. Y. Pasikhov, “PROJECT CONCEPT “DISTANCE LEARNING OF PUPILS"”, ITLT, vol. 13, no. 5, Aug. 2010, doi: 10.33407/itlt.v13i5.186.