[1]
V. Y. Bykov, O. Y. Kuchanskyi, A. O. Biloshchytskyi, Y. V. Andrashko, O. V. Dikhtiarenko, and S. V. Budnik, “DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS”, ITLT, vol. 73, no. 5, pp. 293-306, Oct. 2019.