[1]
V. Y. . Bykov, O. Y. . Kuchanskyi, A. O. Biloshchytskyi, Y. V. . Andrashko, O. V. . Dikhtiarenko, and S. V. . Budnik, “DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS”, ITLT, vol. 73, no. 5, pp. 293–306, Oct. 2019.