[1]
I. M. Kadykova, N. V. Dotsenko, O. M. Skachkov, Y. Y. Husieva, V. O. Tymofieiev, and I. V. Chumachenko, “INFORMATION TECHNOLOGIES OF EDUCATIONAL MONITORING IN THE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM OF THE UNIVERSITY”, ITLT, vol. 86, no. 6, pp. 334–356, Dec. 2021, doi: 10.33407/itlt.v86i6.3866.