[1]
V. Y. Bykov, O. E. Konevshchynska, and I. V. Mushka, “MARKET-BASED INSTRUMENTS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION”, ITLT, vol. 26, no. 6, Jan. 2012, doi: 10.33407/itlt.v26i6.596.