Bykov, V. Y., O. Y. Kuchanskyi, A. O. Biloshchytskyi, Y. V. Andrashko, O. V. Dikhtiarenko, and S. V. Budnik. “DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS”. Information Technologies and Learning Tools, Vol. 73, no. 5, Oct. 2019, pp. 293-06, doi:10.33407/itlt.v73i5.3397.