Bykov, V. Y. ., O. Y. . Kuchanskyi, A. O. Biloshchytskyi, Y. V. . Andrashko, O. V. . Dikhtiarenko, and S. V. . Budnik. “DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS”. Information Technologies and Learning Tools, vol. 73, no. 5, Oct. 2019, pp. 293-06, doi:10.33407/itlt.v73i5.3397.