УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ MOODLE

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.2759

Ключові слова:

дистанційна освіта, методика навчання української мови, лінгводидактична компетентність, майбутні вчителі початкової школи, навчання грамоти, інформаційне середовище MOODLE

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми дистанційного навчання й опису впровадження авторського курсу з методики навчання української мови на основі системи MOODLE. Вивчення засадничних державно-нормативних документів, які регламентують сутність, специфіку та норми застосування дистанційного навчання, допомогло уточнити термінологічні поняття дослідження. Студіювання проблеми дистанційного навчання дозволило виділити її позитивні характеристики й недоліки, а також раніше невирішені частини загальної проблеми: можливості дистанційного навчання майбутніх учителів початкової школи в контексті лінгводидактичної освіти. У межах дослідження було обґрунтовано доцільність і створено авторський дистанційний курс з методики навчання української мови для майбутніх учителів початкових класів. Практику впровадження електронного модуля «Методика навчання грамоти» в освітній процес Херсонського державного університету докладно описано в статті. Розроблений модуль складається з теоретичного блоку, який містить оглядові лекції та словник-мінімум лінгводидактичних термінів, інтерактивного блоку завдань для самостійного опрацювання та контрольно-оцінного блоку, створеного у вигляді тестових завдань з автоматичною перевіркою відповідей та їх миттєвим оцінюванням. Аналіз відповідей студентів та досвід упровадження розробленого дистанційного курсу дозволяє стверджувати, що дистанційне навчання дає змогу здобувачу освіти опрацьовувати теоретичний матеріал, перевіряти рівень сформованості знань із виучуваного розділу у кожного студента індивідуально, забезпечує зворотний зв’язок з викладачем, сприяє урізноманітненню методів, прийомів, форм організації освітньої діяльності, стимулює інноваційне мислення студентів, удосконалює шляхи формування лінгводидактичної компетентності, а також розширює обізнаність зі світом інформаційних технологій в освіті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Інна Анатоліївна Нагрибельна, Херсонський державний університет

доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри філології

Любов Григорівна Сугейко, Херсонський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Юлія Юріївна Мельничук, Херсонський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології

Посилання

Концепція «Нова українська школа». [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

Д. В. Чернилевский, Дидактические технологии в высшей школе. Москва, Россия: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

В. В. Краевский, А.В.Хуторской, Основы обучения. Дидактика и методика. Москва, Россия: Академия, 2007.

А. В. Соловов, “Мифы и реалии дистанционного обучения”, Инновации в образовании, №2, с. 82 – 90, 2004.

M. Simonson, C. Schlosser, A. Orellana, “Distance education research: a review of the literature” , Journal of Computing in Higher Education, 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: https://link.springer.com/article/10.1007/s12528-011-9045-8/. Дата звернення: Листоп. 30, 2018.

В. М. Кухаренко, Дистанційне навчання. Київ, Україна: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2007.

В.М.Кухаренко та ін., Теорія та практика змішаного навчання. Харків, Україна: Міськдрук, НТУ «ХПІ», 2016.

О. А. Копусь, “Проблема формування культури фахового мовлення майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей”, Наука і освіта. №1-2, с.144-147, 2007.

І. А. Нагрибельна, Самостійна робота в системі підготовки майбутніх учителів початкових класів до навчання української мови. Херсон, Україна: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2016.

М. М. Починкова, “Лінгводидактичні умови застосування дистанційного курсу з практикуму української мови у навчанні майбутніх учителів початкових класів”, дис. канд. наук, Херсон. держ. ун-т, Херсон, Україна, 2011.

М. І. Пентилюк, Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики. Київ, Україна: Ленвіт, 2011.

Верховна Рада України (2013, Квіт.25). Наказ №466, Про затвердження Положення про дистанційне навчання. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18

Верховна Рада України (2017, Верес.5). Закон №38-39, Про освіту, розділ 1, ст.9. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

М.І.Пентилюк та ін., Словник-довідник з української лінгводидактики. Київ, Україна: Ленвіт, 2015.

Л. Г. Сугейко, Ю. Ю. Мельничук, “Інновації у мовній освіті молодших школярів”, Педагогічний процес: теорія і практика, №4, с.57-62, 2017.

І. А. Нагрибельна, Л. Г. Сугейко, Ю. Ю. Мельничук, Самостійна робота студентів під час вивчення методик української та російської мов. Херсон, Україна: СТАР, 2014.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

New Ukrainian School Conception. [Online]. Available: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (in Ukrainian)

D. V. Chernilevskij, Didactic technologies in Higher School. Moscow, Russia: JuNITI-DANA, 2002. (in Russian)

V. V. Kraevskij, A.V.Hutorskoj, Fundumentals of education. Didactic and method. Moscow, Russia: Akademija, 2007. (In Russian)

A. V. Solovov, Myths and realities of the distant education. Innovacii v obrazovanii, № 2, s. 82 – 90, 2004. (in Russian)

M. Simonson, C. Schlosser, and A. Orellana, “Distant education research: a review of the literature” , Journal of Computing in Higher Education, 2011. [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1007/s12528-011-9045-8/. Accessed on: November 30, 2018. (in English)

V. M. Kukharenko, Distant education. Kyiv, Ukraina: TOV Redaktsiia «Kompiuter», 2007. (in Ukrainian)

V.M.Kukharenko et al., Theory and practice of blended learning. Kharkiv, Ukraine: Miskdruk, NTU «KhPI», 2016. (in Ukrainian)

O. A. Kopus, Problem of the formation of special speech culture of future teachers of non-philology specialities. Nauka i osvita. №1-2, с.144-147, 2007. (in Ukrainian)

I. A. Nahrybelna, Self-independent work in the system of primary school teacher’s training to the studying of Ukrainian language. Kherson, Ukraine: TOV «VKF «STAR» LTD», 2016. (in Ukrainian)

M. M. Pochynkova, Linguistic and didactic conditions of the usage of distant course from the practice of Ukrainian language in the studying of future teachers of primary classes. Thesis. Kherson State University, Kherson, Ukraine. (in Ukrainian)

M. I. Pentyliuk, Actual problems of the modern linguistic and didactic. Kyiv, Ukraine: Lenvit, 2011. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy (2013, April 25). Order №466, On the Approval of the Provision on Distance Learning. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18 (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy (2017, September 5). Law №38-39, On Education, part 1, p.9. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (in Ukrainian)

М.І. Pentyliuk et al., Glossary Directory in Ukrainian linguistics and didactic. Kyiv, Ukraine: Lenvit, 2015. (in Ukrainian)

L. H. Suheiko, and Yu. Yu. Melnychuk, Innovations in the language education of primary pupils. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka, №4, с.57-62, 2017. (in Ukrainian).

I. A. Nahrybelna, L. H. Suheiko, and Yu. Yu. Melnychuk, Students’ Self-independent Work during Studying of the Methods of the Ukrainian and Russian Languages. Kherson, Ukraine: STAR, 2014. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

19.06.2020

Як цитувати

[1]
І. А. Нагрибельна, Л. Г. Сугейко, і Ю. Ю. Мельничук, «УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ MOODLE», ІТЗН, вип. 77, вип. 3, с. 162–174, Чер 2020.

Номер

Розділ

ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти