INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION AS A PART OF UKRAINE PEDAGOGICAL SCIENCE IN THE FIELD OF THEORY OF PEDAGOGICS IN THE 90TH YEARS OF THE 20TH CENTURY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2798

Keywords:

information and communication technology in education, training of science and pedagogical personnel, theory of pedagogics

Abstract

The improvement of the system of training of scientific personnel on information and communication technologies in education is based on the experience of the development of scientific research in this field of science and requires attention to its history. In historical and pedagogical works considerable attention is paid to the development of scientific research on the theory and methods of informatics (13.00.02) and the modern specialty 13.00.10 - Information and Communication Technologies in Education. The study of information and communication technologies in education from the viewpoint of the theory of pedagogy, didactics, theory and methodology of vocational education at the end of XX century and at the beginning of the XXI century requires careful analysis. The purpose of this work is to analyze PhD training in information and communication technologies as a part of scientific research in the 90th years of the 20th century within the scientific specialty 13.00.01 - Theory and History of Pedagogy. As a result of the analysis of catalogs and electronic resources of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine (nbuv.gov.ua) and the funds of the Scientific Library of the KhNPU named after G. S. Skovoroda, 22 dissertations were discovered, which has been defensed in the 90th years of the 20th century in the specialty 13.00.01 and are related to the use of information and communication technologies in education. In these scientific works attention was paid to the creation and use of computer-oriented teaching aids, psychological and pedagogical analysis of teaching methods with the help of information and communication technologies, the development of content and the development of methodical systems for the training in information and communication technologies in various fields of education, problems of application of information and communication technologies for measuring educational achievements; the question is raised about the development of expert systems for optimizing pedagogical designing and a bout the development of the model of information and communication technologies of application in education management at the district level. Analysis of abstracts of dissertations enabled to determine the research centers in Ukraine, in which relevant researches were carried out and in which the defense of dissertations took place, and to identify the leading specialists who appeared to be the most active as supervisors in the PhD training in the theory of pedagogy (13.00.01) in the direction of application of information and communication technologies in education in the 90 years of the twentieth century.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oleksandr H. Kolgatin , G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Doctor of Pedagogical Sciences, PhD of Technical Sciences, Professor, Professor of Informatics chair

Larysa S. Kolgatina , G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Teacher of Informatics chair

References

М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамський, “Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та в педагогічному університеті”, Комп'ютер у школі та сім'ї, № 5, с. 12-20, 2005.

М. І. Жалдак, Ю. С. Рамський, “Шкільній інформатиці - 25!”, Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно орієнтовані системи навчання, Випуск 8(15), с. 3-17, 2010.

О. М. Спірін, А. В. Яцишин, “Особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «інформаційно-комунікаційні технології в освіті»”, Інформаційні технології в освіті, № 14, c. 22-33, 2013.

О. М. Спірін, Ю. Г. Носенко, А. В. Яцишин, “Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно - комунікаційних технологій в освіті”, Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно орієнтовані системи навчання. Випуск 19(26), с. 25-34, 2017.

О. С. Воронкін, “Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті як об’єкт психолого-педагогічних досліджень (друга половина XX – початок XXI століття)”, Інформаційні технології в освіті, № 22, с. 57-79, 2015.

Е. М. Рябчинская, “Организация учебно-познавательной деятельности школьников в условиях компьютерного обучения”, дис. канд. пед. наук, Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна, 1993.

Президія ВАК України (2009, Квітень 28). Постанова №200-06/1, Паспорт спеціальності 13.00.10 — інформаційно-комунікаційні технології в освіті, у Бюлетень ВАК України, №11, с. 8–10, 2010.

Ю. Ф. Рева, “Дидактические условия эффективного использования компьютеров в самостоятельной работе школьников”, дис. канд. пед. наук, Криворізький державний педагогічний інститут, Кривий Ріг, Україна, 1994.

Л. Ф. Панченко, “Профессионально-педагогическая подготовка студентов педвузов к использованию новых информационных технологий”, дис. канд. пед. наук, Луганський педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченко Східноукраїнського університету, Луганськ, Україна, 1994.

Л. І. Павлюк, “Педагогічні умови ефективності навчання із застосуванням комп’ютерів як засобу керування навчальною діяльністю старшокласників”, автореф. дис. канд. пед. наук, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ, Україна, 1994.

Н. О. Шевченко, “Формування готовності старшокласників до трудової діяльності у галузі електронно-обчислювальної техніки”, автореф. дис. канд. пед. наук, Ін-т педагогіки АПН України, К., Україна, 1994.

Т. В. Солодка, “Комп'ютерне тестування як метод контролю за результатами навчальної діяльності студентів”, автореф. дис. канд. пед. наук, Харківський державний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна, 1995.

І. Є. Булах, “Теорія і методика комп'ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів)”, автореф. дис. докт. пед. наук, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, К., Україна, 1995.

А. І. Підласий, “Педагогічні умови створення та застосування діагностичних експертних систем”, автореф. дис. канд. пед. наук, Ін-т педагогіки АПН України, К., Україна, 1995.

І. В. Синельник, “Управління навчальною діяльністю за допомогою комп’ютерних засобів”, автореф. дис. канд. пед. наук, Харківський державний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна, 1995.

Т. Б. Волобуєва, “Розвиток творчої активності учнів молодших класів засобами нових інформаційних технологій навчання”, автореф. дис. канд. пед. наук, Ін-т педагогіки АПН України, К., Україна, 1996.

Ж. А. Меньшикова, “Особистісно- орієнтована педагогічна взаємодія вчителя та учнів при комп'ютерному навчанні”, автореф. дис. канд. пед. наук, Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К. Д. Ушинського, Одеса, Україна, 1996.

Т. Ю. Крушинська, “Дидактичні умови розуміння тексту при постановці і розв’язанні навчальних задач (на матеріалі комп’ютерних та безмашинних тестів)”, автореф. дис. канд. пед. наук, Харківський державний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна, 1997.

Н. О. Пономарьова, “Педагогічні умови використання пізнавальних задач у навчанні інформатиці”, автореф. дис. канд. пед. наук, Харківський державний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна, 1998.

М. А. Дергач, “Дидактичні умови застосування гіпертекстових програм у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (на матеріалі історії музики)”, автореф. дис. канд. пед. наук, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, К., Україна, 1998.

А. М. Єрмола, “Система науково-методичної роботи інформаційно-методичних центрів з учителями загальноосвітніх навчально-виховних закладів”, дис. канд. пед. наук, Харківський державний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна, 1998.

Н. В. Пожар, “Групові форми організації пізнавальної діяльності старшокласників в умовах інформатизації навчання”, автореф. дис. канд. пед. наук, Харківський державний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна, 1999.

С. В. Осадчий, “Формування професійної спрямованості старшокласників у процесі вивчення електронно- обчислювальної техніки”, автореф. дис. канд. пед. наук, Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., Україна, 1999.

Н. І. Одарченко, “Засоби відеоінформації на лекційних і семінарських заняттях при вивченні природничих предметів у школах нового типу”, автореф. дис. канд. пед. наук, Ін-т педагогіки АПН України. - К., Україна, 1999.

К. В. Яресько, “Управління навчально- творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти”, автореф. дис. канд. пед. наук, Харківський державний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна, 1999.

В. М. Бочарнікова, “Стимулююча функція контролю знань, умінь і навичок студентів вищої школи”, автореф. дис. канд. пед. наук, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, К., Україна, 1999.

А. Л. Столяревська, “Формування інформаційної культури студентів педагогічних вузів при вивченні курсу інформатики”, автореф. дис. канд. пед. наук, Харківський державний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна, 1999.

С. О. Гунько, “Формування системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів”, автореф. дис. канд. пед. наук, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, К., Україна, 1999.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

M. I. Zhaldak, N. V. Morze, Yu. S. Ramskyi, “Twenty years of formation and development of a methodical system of teaching computer science at school and at a pedagogical university”, Kompiuter u shkoli ta simi, № 5, p. 12-20, 2005 (in Ukrainian).

M. I. Zhaldak, Yu. S. Ramskyi, “School Informatics - 25!”, Naukovyi chasopys natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 2: Kompiuterno oriientovani systemy navchannia, Vypusk 8(15), p. 3-17, 2010 (in Ukrainian).

O. M. Spirin, A. V. Yatsyshyn, “Features of the Highest Qualification in The Specialty «Information and Communication Technologies in Education»”, Informatsiini tekhnolohii v osviti, № 14, p. 22-33, 2013 (in Ukrainian).

O. M. Spirin, Yu. H. Nosenko, A. V. Yatsyshyn, “Preparation of scientific staff of the highest qualification from information and communication technologies in education”, Naukovyi chasopys natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 2: Kompiuterno oriientovani systemy navchannia. Vypusk 19(26), p. 25-34, 2017 (in Ukrainian).

O. S. Voronkin, “Information and communication technologies in higher education as an object of psychological and pedagogical research (second half of XX - the beginning of XXI century)”, Informatsiini tekhnolohii v osviti, № 22, p. 57-79, 2015 (in Ukrainian).

E. M. Riabchynskaia, “Management of educational and cognitive activity of schoolchildren in the conditions of computer-oriented learning”, dys. kand. ped. nauk, Kharkivskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut im. H. S. Skovorody, Kharkiv, Ukraina, 1993 (in Russian).

Prezydiia VAK Ukrainy (2009, Kviten 28). Postanova №200-06/1, Passport of the specialty 13.00.10 - Information and communication technologies in education, in Biuleten VAK Ukrainy, №11, p. 8–10, 2010 (in Ukrainian).

Yu. F. Reva, “Didactic conditions for the effective use of computers in the independent work of schoolchildren”, dys. kand. ped. nauk, Kryvorizkyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut, Kryvyi Rih, Ukraina, 1994 (in Russian).

L. F. Panchenko, “Vocational and pedagogical training of students of higher educational pedagogical institutions to use new information technologies”, dys. kand. ped. nauk, Luhanskyi pedahohichnyi instytut imeni T. H. Shevchenko Skhidnoukrainskoho universytetu, Luhansk, Ukraina, 1994 (in Russian).

L. I. Pavliuk, “Pedagogical conditions of the effectiveness of teaching with the use of computers as a means of managing the learning activities of senior pupils”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Prykarpatskyi un-t im. V. Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukraina, 1994 (in Ukrainian).

N. O. Shevchenko, “Formation of readiness of senior pupils to work in the field of computer technology”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, In-t pedahohiky APN Ukrainy, K., Ukraina, 1994 (in Ukrainian).

T. V. Solodka, “Computer testing as a method of controlling the results of students' educational activities”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Kharkivskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t im. H. S. Skovorody, Kharkiv, Ukraina, 1995 (in Ukrainian).

I. Ie. Bulakh, “Theory and methods of computer testing of the success of training (on materials of medical educational institutions)”, avtoref. dys. dokt. ped. nauk, In-t pedahohiky i psykholohii prof. osvity APN Ukrainy, K., Ukraina, 1995 (in Ukrainian).

A. I. Pidlasyi, “Pedagogical conditions for creation and application of diagnostic expert systems”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, In-t pedahohiky APN Ukrainy, K., Ukraina, 1995 (in Ukrainian).

I. V. Synelnyk, “Management of educational activities by computer means”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Kharkivskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t im. H. S. Skovorody, Kharkiv, Ukraina, 1995 (in Ukrainian).

T. B. Volobuieva, “Development of creative activity of younger students by means of new information technologies of training”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, In-t pedahohiky APN Ukrainy, K., Ukraina, 1996 (in Ukrainian).

Zh. A. Menshykova, “Personality-oriented pedagogical interaction of teachers and students in computer training”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Pivdennoukrainskyi derzh. pedahohichnyi un-t im. K. D. Ushynskoho, Odesa, Ukraina, 1996. (in Ukrainian).

T. Iu. Krushynska, “Didactic conditions for understanding the text when setting up and solving educational tasks (on the basis of computer and paper-form tests)”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Kharkivskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t im. H. S. Skovorody, Kharkiv, Ukraina, 1997 (in Ukrainian).

N. O. Ponomarova, “Pedagogical conditions of using cognitive tasks in learning informatics”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Kharkivskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t im. H. S. Skovorody, Kharkiv, Ukraina, 1998 (in Ukrainian).

M. A. Derhach, “Didactic conditions of application of hypertext programs in the process of studying humanitarian disciplines (based on the history of music)”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka, K., Ukraina, 1998 (in Ukrainian).

A. M. Yermola, “System of scientific and methodical work of information-methodical centers with teachers of general educational institutions”, dys. kand. ped. nauk, Kharkivskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t im. H. S. Skovorody, Kharkiv, Ukraina, 1998. (in Ukrainian).

N. V. Pozhar, “Group forms of organization of cognitive activity of senior pupils in the conditions of informatization of studying”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Kharkivskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t im. H. S. Skovorody, Kharkiv, Ukraina, 1999 (in Ukrainian).

S. V. Osadchyi, “Forming professional orientation of senior pupils in the study of computer technic”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, In-t probl. vykhovannia APN Ukrainy. K., Ukraina, 1999 (in Ukrainian)

N. I. Odarchenko, “Means of video information at lectures and seminars in the study of natural subjects in schools of a new type”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, In-t pedahohiky APN Ukrainy. K., Ukraina, 1999 (in Ukrainian).

K. V. Yaresko, “Management of educational and creative activity of pupils in the conditions of informatization of education”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Kharkivskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t im. H. S. Skovorody, Kharkiv, Ukraina, 1999 (in Ukrainian).

V. M. Bocharnikova, “Stimulating function of controlling the knowledge and skills of higher school students”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova, K., Ukraina, 1999 (in Ukrainian).

A. L. Stoliarevska, “Formation of informational culture of students of pedagogical universities in the course of computer science”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Kharkivskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t im. H. S. Skovorody, Kharkiv, Ukraina, 1999 (in Ukrainian).

S. O. Hunko, “Formation of knowledge system about information technologies for future primary school teachers”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova, K., Ukraina, 1999 (in Ukrainian).

Published

2019-09-21

How to Cite

Kolgatin О. Г. ., & Kolgatina Л. С. (2019). INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION AS A PART OF UKRAINE PEDAGOGICAL SCIENCE IN THE FIELD OF THEORY OF PEDAGOGICS IN THE 90TH YEARS OF THE 20TH CENTURY. Information Technologies and Learning Tools, 72(4), 41–54. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2798

Issue

Section

The methodology, theory, philosophy and history of the use of ICT in education