BACHELOR OF INFORMATICS COMPETENCE IN PROGRAMMING
PDF (Ukrainian)

Keywords

competence in programming
training of bachelors of informatics
professional competencies of bachelor of informatics

How to Cite

[1]
A. M. Striuk, S. O. Semerikov, and I. V. Tarasov, “BACHELOR OF INFORMATICS COMPETENCE IN PROGRAMMING”, ITLT, vol. 46, no. 2, pp. 91–108, Apr. 2015, doi: 10.33407/itlt.v46i2.1225.

Abstract

Based on the analysis of approaches to the definition of professional competencies of IT students the competence in programming of bachelor of informatics is proposed. Due to the standard of training in 040302 “Informatics” and Computing Curricula 2001 it was defined the content and structure of the competence in programming of bachelor of informatics. The system of content modules providing its formation was designed. The contribution of regulatory competencies of bachelor of informatics in the formation of competence in programming is defined. The directions of formation of competence in programming in the cloudy-oriented learning environment are proposed.
PDF (Ukrainian)

References

Building a Foundation for Tomorrow : Tech Prep Information Technology Skill Standards-Based Curriculum. — Washington : U.S. Department of Education, 1999. — 124 p.

Computer Science Curriculum 2008: An Interim Revision of CS 2001 : Report from the Interim Review Task Force includes update of the CS2001 body of knowledge plus commentary / CS2008 Review Taskforce ; Association for Computing Machinery, IEEE Computer Society. — December 2008. — 108 p.

Computing Curricula 2001: Computer Science : Final Report (December 15, 2001) / The Joint Task Force on Computing Curricula, IEEE Computer Society, Association for Computing Machinery. — 2001. — 240 p.

Ohio Information Technology Competency Profile. — Columbus : Ohio State Dept. of Education, 1999. — 275 p.

Акіменко В. В. Особливості розробки освітнього стандарту з інформатики (напрям підготовки 040302) / Акіменко В. В., Нікітченко М. С. // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. — Вип. 5. — С. 9–15.

Войтович І. С. Вільне програмне забезпечення чи «CLOUD COMPUTING» у навчальному процесі? / Войтович І. С. // Тези міжнародної науково-практичної конференції Foss Lviv-2011 : збірник наукових праць. — Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. — С. 25–27.

Воронкін О. С. «Хмарні» обчислення як основа формування персональних навчальних середовищ / Воронкін О. С. // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012 : 26–28 квітня 2012 р. : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Брестський державний технічний університет, Проект Linux Vacation / Eastern Europe, Львівська група користувачів Linux ; під редакцією : Злобін Г. Г., Апуневич С. Є., Апуневич С. В., Ванькевич Д. Є. — Львів : ПП Сорока Т. Б., 2012. — С. 143–146.

Гадецкая З. М. Внедрение «облачных» технологий с целью улучшения организации управления вузом / З. М. Гадецкая // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2012. — № 1/2 (55). — С. 36–38.

Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика : [освітньо-кваліфікаційний рівень] бакалавр. Галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика». Напрям підготовки 040302 «Інформатика». Кваліфікація 3121 Фахівець з інформаційних технологій. 3340 Викладач-стажист / Міністерство освіти і науки України. — К., 2010. — 32 с.

Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки : [освітньо-кваліфікаційний рівень] бакалавр. Галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика». Напрям підготовки 040302 «Інформатика». Кваліфікація 3121 Фахівець з інформаційних технологій. 3340 Викладач-стажист / Міністерство освіти і науки України. — К., 2010. — 94 с.

Жалдак М. І. Система підготовки вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі / М. І. Жалдак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 11 (18). — C. 3–16.

Жугастров О. О. Хмарні обчислення: сутність, недоліки, переваги / Жугастров О. О. // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2011. — №2(90). — С. 54–56.

Колесников А. В. Применение «облачных» вычислений в программах стационарного и дистанционного обучения [Электронный ресурс] / А. В. Колесников, С. А. Деревянко, Е. В. Ромашка // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — № 3 (157). — 4 с. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ VSUNU/2011_3/Kolesnikov.pdf

Кузьмінська О. Г. Дистанційні технології навчання в системі неперервної освіти / Кузьмінська О. Г., Михайлова Н. В. // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2011. — №2(90). — С. 40-43.

Мінтій І. С. Формування у студентів педагогічних університетів компетентностей з програмування на основі функціонального підходу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)» / Мінтій Ірина Сергіївна. — К., 2013. — 254 с.

Морзе Н. В. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень / Морзе Н. В., Кузьмінська О. Г. // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. — Вип. 9. — С. 20–29.

Сейдаметова З. С. Облачные сервисы в образовании / Сейдаметова З. С., Сейтвелиева С. Н. // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. — Вип. 9. — С. 105–111.

Сейтвелиева С. Н. Облачные вычисления: основные характеристики, сервисные модели и модели развертывания / С. Н. Сейтвелиева // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (Кривий Ріг. 17–18 лютого 2011 р.) : збірник наукових праць / Криворізький державний педагогічний університет ; Міністерство освіти та науки України. — Випуск І. — Кривий Ріг : Видавничий відділ КДПУ, 2011. — С. 432–434.

Сергієнко В. П. Перспективи використання «cloud computing» у навчальній діяльності педагогічних університетів / В. П. Сергієнко, І. С. Войтович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 10 (17). — C. 58–63.

Соколова Л. Е. Досвід використання технології «хмарних обчислень» в мережевих продуктах для шкільної освіти / Соколова Л. Е., Олевський В. І., Олевська Ю. Б. // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. — Вип. 9. — С. 82–89.

Спірін О. М. Сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікативних технологій в галузі педагогічних наук / Спірін О. М., Свєтлорусова А. В. // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. — Вип. 8. — С. 158–161.

Технології хмарних обчислень — провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти в Україні (Відповіді доктора технічних наук, професора, академіка НАПН України, лауреата Державної премії, заслуженого діяча науки і техніки України, директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Валерія Юхимовича Бикова на запитання головного редактора науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї» В. Д. Руденка) // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2011. — № 6(94). — С. 3–11.

Триус Ю. В. Інноваційні технології навчання у вищій школі : доповідь на Х Міжвузівській школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» [Електронний ресурс] / Триус Ю. В. ; Черкаський державний технологічний університет. — Харків, 31.01-02.02.2012. — 52 c. — Режим доступу : http://www.slideshare.net/kvntkf/tryus-innovacai-iktvnz.

Шиненко М. А. Перспективи розвитку програмного забезпечення як послуги для створення документів електронної бібліотеки на прикладі Microsoft Office 365 / Шиненко М. А., Сороко Н. В. // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України ; гол. ред. : В. Ю. Биков. — 2011. — № 6(26). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/572/455.

Шишкіна М. П. Перспективні технології розвитку систем електронного навчання / Шишкіна М. П. // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. — Вип. 10. — С. 132–139.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Building a Foundation for Tomorrow : Tech Prep Information Technology Skill Standards-Based Curriculum. — Washington : U.S. Department of Education, 1999. — 124 p. (in English).

Computer Science Curriculum 2008: An Interim Revision of CS 2001 : Report from the Interim Review Task Force includes update of the CS2001 body of knowledge plus commentary / CS2008 Review Taskforce ; Association for Computing Machinery, IEEE Computer Society. — December 2008. — 108 p. (in English).

Computing Curricula 2001: Computer Science : Final Report (December 15, 2001) / The Joint Task Force on Computing Curricula, IEEE Computer Society, Association for Computing Machinery. — 2001. — 240 p. (in English).

Ohio Information Technology Competency Profile. — Columbus : Ohio State Dept. of Education, 1999. — 275 p. (in English).

Akimenko V. V. Development features of educational standards in Informatics (direction of 040302) / Akimenko V. V., Nikitchenko M. S. // Information Technologies in Education : Collected Works. — Kherson : Vydavnytstvo KhDU. – 2010. — Iss. 5. — P. 9–15. (in Ukrainian).

Voytovych I. S. Free Software or «CLOUD COMPUTING» in the learning process? / Voytovych I. S. // Proceedings of International Scientific Conference Foss Lviv-2011 : Collected Works. — Lviv : LNU im. I. Franka, 2011. — P. 25–27. (in Ukrainian).

Voronkin O. S. «Cloud» computing as a basis for the formation of personal learning environments / Voronkin O. S. // Proceedings of the Second International Scientific Conference FOSS Lviv 2012 : April 26-28, 2012 : Collected Works / Ivan Franko National University of Lviv, National Pedagogical Dragomanov University, Brest State Technical University, Project Linux Vacation / Eastern Europe, Lviv User Group Linux ; Edited by : Zlobin H. H., Apunevych S. Ye., Apunevych S. V., Vankevych D. Ye. — Lviv : PP Soroka T. B., 2012. — P. 143–146. (in Ukrainian).

Gadetskaya Z. M. Introduction "cloud" technologies to improve the organization of university management / Z. M. Gadetskaya // Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy. — 2012. — Iss. 1/2 (55). — P. 36–38. (in Russian).

Industry Standard of higher education in Ukraine. Educational qualification characteristic : [education level] Bachelor. Areas of Knowledge 0403 "Systems Science and Cybernetics". Direction of training 040302 "Informatics". 3121 Qualification Specialist in information technology. 3340 Teacher trainee / Ministry of Education and Science of Ukraine. — K., 2010. — 32 p. (in Ukrainian).

Industry Standard of higher education in Ukraine. Educational and vocational training program: [education level] Bachelor. Areas of Knowledge 0403 "Systems Science and Cybernetics". Direction of training 040 302 "Informatics". 3121 Qualification Specialist in information technology. 3340 Teacher trainee / Ministry of Education and Science of Ukraine. — K., 2010. — 94 p. (in Ukrainian).

Zhaldak M. I. System of training teachers to use information and communication technologies in teaching / M. I. Zhaldak // Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series 2. Computer-oriented learning systems : Collected Works / Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Dragomanov University. — K. : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2011. — Vol. 11 (18). — P. 3–16. (in Ukrainian).

Zhuhastrov O. O. Cloud computing: essence, disadvantages, advantages / Zhuhastrov O. O. // Kompyuter u shkoli ta simyi. — 2011. — №2(90). — P. 54-56. (in Ukrainian).

Kolesnykov A. V. Use of "cloud" computing at the stationary and distance learning programs [online] / A. V. Kolesnykov, S. A. Derevyanko, E. V. Romashka // Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalya. — Luhansk, 2011. — № 3 (157). — 4 p. — Available from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/ 2011_3/Kolesnikov.pdf (in Russian).

Kuzminska O. H. Distance learning technologies in the system of continuous education / Kuzminska O. H., Mykhaylova N. V. // Kompyuter u shkoli ta simyi. — 2011. — №2(90). — P. 40–43. (in Ukrainian).

Mintiy I. S. Forming students of pedagogical universities competence in programming based on a functional approach : Thesis ... Candidate in Ped. Sc. : 13.00.02 «Theory and methods of learning (informatics)» / Mintiy Iryna Serhiyivna ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Dragomanov University. — K., 2013. — 254 p. (in Ukrainian).

Morze N. V. Pedagogical aspects of using cloud computing / Morze N. V., Kuzminska O. H. // Information Technologies in Education : Collected Works. — Kherson : Vydavnytstvo KhDU. — 2011. — Vol. 9. — P. 20–29. (in Ukrainian).

Seydametova Z. S. Cloud services in education / Seydametova Z. S., Seytvelyeva S. N. // Information Technologies in Education : Collected Works. — Kherson : Vydavnytstvo KhDU. — 2011. — Vol. 9. — P. 105–111. (in Russian).

Seytvelyeva S. N. Cloud computing: basic characteristics, service models and deployment models / S. N. Seytvelyeva // Innovative ICT of teaching mathematics, physics and informatics in secondary and higher education : Proceedings of Ukrainian scientific-methodical conference. Kryvyy Rih. February 17-18, 2011 : Collected Works / Kryvyi Rih State Pedagogical University ; Ministry of Education and Science of Ukraine. — Vol. I. — Kryvyy Rih : Vydavnychyy viddil KDPU, 2011. — P. 432–434. (in Russian).

Serhiyenko V. P. Prospects for «cloud computing» using in the pedagogical universities training / V. P. Serhiyenko, I. S. Voytovych // Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series 2. Computer-oriented learning systems : Collected Works / Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Dragomanov University. — K. : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2011. — Vol. 10 (17). — P. 58–63. (in Ukrainian).

Sokolova L. E. Experience of "cloud computing" technology usage in network products for school education / Sokolova L. E., Olevskyy V. Y., Olevska Yu. B. // Information Technologies in Education : Collected Works. — Kherson : Vydavnytstvo KhDU. — 2011. — Vol. 9. — P. 82–89. (in Ukrainian).

Spirin O. M. Current research areas of information and communication technologies in the field of pedagigical sciences / Spirin O. M., Svyetlorusova A. V. // Information Technologies in Education : Collected Works. — Kherson : Vydavnytstvo KhDU. — 2010. — Vol. 8. — P. 158–161. (in Ukrainian).

Cloud computing technologies – leading information technology for the further development of education informatization in Ukraine (Answers of D. Sc. (technical sciences), Full Professor, Academician of the NAPS of Ukraine, laureate of the State Prize, Honored Scientist and Technician of Ukraine, Director of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAPS of Ukraine Valeriy Yukhymovych Bykov when asked the chief editor of the scientific and methodological magazine “Computer in school and family” V. D. Rudenko) // Kompyuter u shkoli ta simyi. — 2011. — № 6 (94). — P. 3–11. (in Ukrainian).

Tryus Yu. V. Innovative learning technologies in higher education : a report on the X Interuniversity school-seminar “Modern educational technology in education” [online] / Tryus Yu. V. ; Cherkasy State Technological University. – Kharkiv, 31.01-02.02.2012. — 52 p. — Available from: http://www.slideshare.net/kvntkf/tryus-innovacai-iktvnz (in Ukrainian).

Shynenko M. A. Prospects of development of software as a service to create a digital library of documents on the example of Microsoft Office 365 / Shynenko M. A., Soroko N. V. // Information technology and learning tools, electronic scientific specialized edition [online] / Institute of Information Technologies and Learning Tools of the APS of Ukraine, University of Education Management of the APS of Ukraine ; Editor in chief : V. Yu. Bykov. — 2011. — № 6(26). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/572/455 (in Ukrainian).

Shyshkina M. P. Advanced technologies of development of e-learning systems / Shyshkina M. P. // Information Technologies in Education : Collected Works. — Kherson : Vydavnytstvo KhDU. — 2011. — Vol. 10. — P. 132–139. (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.