INTRODUCTION OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES FOR FUTURE SPECIALISTS IN INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL AFFAIRS
PDF (Ukrainian)

Keywords

distance learning
means of distance learning
tools of distance learning
perception of distance learning
information, library and archival affairs

How to Cite

[1]
T. V. Sydorenko and A. I. Sydorenko, “INTRODUCTION OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES FOR FUTURE SPECIALISTS IN INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL AFFAIRS”, ITLT, vol. 98, no. 6, pp. 124–141, Dec. 2023, doi: 10.33407/itlt.v98i6.4149.

Abstract

The article considers the ways of introduction of distance learning technologies in the professional training of future specialists in information, library and archival affairs. The main features and differences of distance learning technologies are highlighted. The experience of introduction of technologies of distance learning of future specialists of information sphere of the department of information, library and archival affairs of the Separate subdivision "Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts" is described. It has been proven that distance learning technologies create conditions for fruitful interaction between teachers and students as subjects of the information environment and promote the development of their competencies, including the ability to self-development and analytical thinking. The results of the survey of students majoring in 029 "Information, library and archival affairs" are presented. The questionnaire took into account the attitude of students to distance learning, its advantages and disadvantages; their readiness for self-learning and self-improvement; vision of prospects for the development of distance learning, etc. The survey found that more than half of students have a positive attitude towards distance learning and the use of modern information technology to obtain information. The most popular were practical and lecture classes using multimedia technologies. Among the prospects of distance learning by students on a ranked list selected manufacturability, flexibility and modularity. The results of the survey proved that distance learning technologies, based on the principles of open learning, create a modern information educational environment that is attractive to student youth. Based on the study, it is determined that distance learning can be actively used in the system of blended learning for students of the information sphere, and in times of crisis - as an independent element of modern education.

PDF (Ukrainian)

References

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс]. Доступно: http://uiite.kpi.ua/2019/06/03/1598/. Дата звернення: Трав. 11, 2022.

Т. Гранчак, “Інформаційно-комунікаційні технології дистанційної бібліотечної освіти в Україні: комплексність і варіативність”, Інформаційні технології і засоби навчання, 73(№5), с. 219-235, 2019. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_73_5_18. Дата звернення: Квіт. 24, 2022.

О. О. Абакумова, “Феномен дистанційної освіти в контексті сучасних соціокультурних змін”. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка, № 2, с. 7-10, 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ VKPI_fpp_2011_2_1.pdf. Дата звернення: Трав. 21, 2022.

І. Г. Блощинський, “Сутність та зміст поняття «дистанційне навчання» в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі”, Вісник Нац. акад. Держ. прикорд. Служби України. Серія: Педагогічні науки, вип.3, 2015. Доступно: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2015_3_4.pdf. Дата звернення: Трав. 11, 2022.

О. Д Кочкодан, “Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в системі дистанційного навчання”. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.sworld.com.ua/konfer45/19.pdf. Дата звернення: Трав. 12, 2022.

В. М. Кухаренко та В. В. Бондаренко, “Екстрене дистанційне навчання в Україні”: кол. моногр. Харків, 409 с., 2020.

Р. Ріжняк, “Розвиток науково-педагогічного забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України”, Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, вип.122, с. 296-309, 2013.

П. В. Стефаненко, “Дистанционная система обучения в высшей школе”: моногр. Київ, 396 с., 2012.

П. В. Стефаненко, “Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі” : дис. д-ра наук, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2002.

Ю. І. Торба, “Дистанційне навчання як один з пріоритетних напрямів модернізації професійної освіти”. Наукова скарбниця освіти Донеччини, № 3, с. 77-81, 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nsod_2013_3_17.pdf/. Дата звернення: Трав. 21, 2022.

О. В. Шпагіна, “Обгрунтування етапів розвитку дистанційної освіти”. Педагогічний процес: теорія і практика, вип.3, с. 181-186, 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pptp_2013_3_21.pdf . Дата звернення: Берез. 21, 2022.

В. Загуменна, та Т. Гранчак, “Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі”, Вісник Книжкової палати, №6, с. 45-47, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_6_14. Дата звернення: Черв., 2, 2022.

Т. Б. Назарчук, “Использование дистанционного обучения для повышения квалификации специалистов как инновационное направление в библиотечном образовании”, Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури: матеріали наук.-практ. конф., м. Севастополь, 7-10 жовтня 2013 р. Севастополь: Купол, 2013. с. 68-74. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf. Дата звернення: Трав. 21, 2021.

В. Пішванова, “Роль бібліотек у дистанційному навчанні молоді”, Вісник Кн. палати, №10, с. 28-30, 2006.

В. Д. Ракитянська, та Л. В. Глазунова, “Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка як центр неформальної освіти бібліотечних фахівців”, Біблотеки і суспільство: рух у часі та просторі: ІІ наук.-практ. інтернет-конф., Харків, НБ ХНМУ, 24-31 жовт. 2016 р., Харків, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/14140/3/Ракитянская_Глазунова.pdf/. Дата звернення: Квіт. 15, 2022.

C. Чуканова, “Форми організації бібліотечної освіти у США: чи є перспективи у дистанційної освіти?”, Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, вип. 42, с. 580–590, Київ, 2015. [Електронний ресурс]. Доступно: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7747. Дата звернення: Черв. 1, 2022.

Н. О. Якименко, “Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у процесі дистанційного навчання”: дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти”, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2018.

М. С. Корець, та Д. В. Чумаченко, “Застосування інформаційно-комунікаційних технологій організації дистанційного навчання документознавства бакалаврів професійної освіти”, Інформаційні технології і засоби навчання, 78(№4), с. 64-74, 2020. [Електронний ресурс]. Доступно:. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/107. Дата звернення: Квіт. 24, 2022.

Дистанційне навчання. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Доступно: http://uk.wikipedia.org/wiki/Дистанційне_навчання. Дата звернення: Трав. 21, 2022.

Вища освіта. Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном, Дистанційна освіта, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro. Дата звернення: Трав. 25, 2022.

Дистанційна освіта в Україні: навчання у стилі digital nomads. [Електронний ресурс]. Доступно: https://studway.com.ua/distanciyna-osvita/. Дата звернення: Черв. 11, 2022.

Moodle. [Електронний ресурс]. Доступно: https://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle. Дата звернення: Квіт. 20, 2022.

Ю. В. Триус, та І. В. Герасименко, та В. М. Франчук, Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: метод. посіб. Черкаси, 2012.

А. І. Сидоренко, “Креативно-творчі складові в навчальному процесі майбутніх фахівців інформаційної сфери”, Сучасні тренди розвитку бібліотеки ЗВО цифрової епохи в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу, наукової та дослідницької діяльності ЗВО: матеріали VIІ Всеукраїнської наук.-практ. конфер. Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 11 лист. 2021. Миколаїв, 2021. с. 61-68. [Електронний ресурс]. Доступно: http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/2146. Дата звернення: Трав. 11, 2022.

Т. В. Сидоренко, “Soft and hard skills фахівців інформаційної сфери”, Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 8-ї міжнародної наук. конф. ІКС-2019, (м. Львів-Чинадієво, 16-18 травня 2019 р.). Львів, 2019, с. 107-108. [Електронний ресурс]. Доступно: http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/2020. Дата звернення: Трав. 11, 2022.

М. С. Слободяник, “Інформаційне забезпечення процесу реформуваня вищої школи України”, Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, №2, с.4-7, 2004.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

The concept of distance education development in Ukraine. [Online]. Available: http://uiite.kpi.ua/2019/06/03/1598/. Accessed on: May 11, 2022. (in Ukrainian).

T. Hranchak, “Information and communication technologies of distance library education in Ukraine: complexity and variability”, Information Technologies and Learning Tools, vol. 73, №5, S. 219-235, 2019. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_73_5_18. Accessed on: April 24, 2022. (in Ukrainian).

O. O. Abakumova, “The phenomenon of distance education in the context of modern socio-cultural changes”, Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika, № 2, S. 7-10, 2011. [Online]. Available: http://novyn.kpi.ua/2011-2/01-filos-Abakumova.pdf. Accessed on: May 21, 2022. (in Ukrainian).

I. H. Bloshchynskyi, “The essence and content of the concept of "distance learning" in foreign and domestic scientific literature”, Visnyk Nats. akad. Derzh. prykord. Sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohichni nauky, vyp. 3, 2015. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2015_3_4.pdf. Accessed on: May 11, 2022. (in Ukrainian).

O. D. Kochkodan, “Implementation of a personality-oriented approach in the distance learning system”, 2016. [Online]. Available: https://www.sworld.com.ua/konfer45/19.pdf. Accessed on: May 12, 2022. (in Ukrainian).

V. M. Kukharenko, and V. V. Bondarenko, “Emergency distance learning in Ukraine”: kolekt. monohr. Kharkiv, Ukrainian, 409 s., 2020.

R. Rizhniak, “Development of scientific and pedagogical support of distance learning in higher educational institutions of Ukraine”, Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, Vyp.122, S.296-309, 2013. (in Ukrainian).

P. V. Stefanenko, “Distance Learning System in Higher Education”: monogr. Kiev, Ukrainian, 396 s., 2012.

P. V. Stefanenko, “Theoretical and methodological principles of distance learning in higher education”, MS thesis, Instytut pedahohiky i psykholohii profesiinoi osvity APN Ukrainy, Kyiv, 2002.

Yu. I. Torba, “Distance learning as one of the priority areas of modernization of vocational education”, 2013. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nsod_2013_3_17.pdf/. Accessed on: May 21, 2022. (in Ukrainian).

O. V. Shpahina, “Justification of the stages of development of distance education", Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka, 2013. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pptp_2013_3_21.pdf . Accessed on: March 21, 2022. (in Ukrainian).

V. Zahumenna, and T. Hranchak, “Distant education of librarians in a virtual environment”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, № 6, S. 45-47, 2017. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_6_14. Accessed on: June 2, 2022. (in Ukrainian).

T. B. Nazarchuk, “The use of distance learning to improve the skills of specialists as an innovative direction in library education”, in Materialy nauk.-prakt. konf. “Libraries and information resources in the modern world of science, education and culture”, 7-10 zhovt., Sevastopol, 2013. [Online]. Available: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf. Accessed on: May 21, 2021. (in Ukrainian).

V. Pishvanova, “The role of libraries in distance learning for young people”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, №10, S. 28-30, 2006. (in Ukrainian).

V. D. Rakytianska, and L. V. Hlazunova, “Kharkiv State Scientific Library named after V. G. Korolenko as the center of informal education of library specialists”, in Biblioteky i suspilstvo: rukh u chasi ta prostori: II naukovo-praktychna internet-konferentsiia, Kharkiv, NB KhNMU, 24-31 zhovtnia 2016 r., Kharkiv, 2016 [Online]. Available: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/14140/3/Ракитянская_Глазунова.pdf/. Accessed on: April 15, 2022. (in Ukrainian).

C. Chukanova, “Forms of Library Education Organization in the USA: Are There Possibilities in Distance Education?”, Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, vyp. 42, S. 580–590, Kyiv, 2015 [Online]. Available: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7747. Accessed on: June 1, 2022. (in Ukrainian).

N. Yakymenko, “Formation of professional competence of future specialists in document science and information activities in the process of distance learning”: dys. ... kand. ped.nauk : [spets.] 13.00.04 “Teoriia ta metodyka profesiinoi osvity”, Poltav. nats. ped. un-t im. V. H. Korolenka, Poltava, 2018.

M. S. Korets, and D. V. Chumachenko, “Application of information and communication technologies for the organization of distance learning of document studies for bachelors of professional education”, Information Technologies and Learning Tools, vol. 78, №4, S. 64-74, 2020. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/107. Accessed on: April 24, 2022. (in Ukrainian).

Distance learning. Vikipediia. Vilna entsyklopediia. [Online]. Available: http://uk.wikipedia.org/wiki/Дистанційне_навчання. Accessed on: May 21, 2022. (in Ukrainian).

Higher education. Information and analytical portal on higher education in Ukraine and abroad, Distance Education. 2018. [Online]. Available: http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro. Accessed on: May 25, 2022. (in Ukrainian).

Distance education in Ukraine: learning in the style of digital nomads, 2020. [Online]. Available: https://studway.com.ua/distanciyna-osvita/. Accessed on: June 1, 2022. (in Ukrainian).

Moodle. Vikipediia. Vilna entsyklopediia. [Online]. Available https://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle. Accessed on: April 20, 2022. (in Ukrainian).

Yu. V. Tryus, I. V. Herasymenko, and V. M. Franchuk, E-learning system of universities based on MOODLE: metodychnyi posibnyk, za red. Yu. V. Tryusa. Cherkasy, Ukrainian, 2012.

A. I. Sydorenko, “Creative and creative components in the educational process of future specialists in the information field”. Suchasni trendy rozvytku biblioteky ZVO tsyfrovoi epokhy v strukturi informatsiinoho zabezpechennia navchalnoho protsesu, naukovoi ta doslidnytskoi diialnosti ZVO: materialy VII Vseukrainskoi nauk.-prakt. konfer. Naukovoi biblioteky Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia imeni admirala Makarova, m. Mykolaiv, 11 lyst. 2021. Mykolaiv,. s. 61-68, 2021. [Online]. Accessed on: May 11, 2022. (in Ukrainian).

T. V. Sydorenko, “Soft and hard skills of information specialists”. Information, communication, society: materials of the 8th international science. conf. IKS-2019, (Lviv-Chinadievo, May 16-18, 2019). Lviv, p. 107-108, 2019. [Online]. Available: http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/2020. Accessed on: May 11, 2022. (in Ukrainian).

M. S. Slobodianyk, “Information support of the process of reforming the higher school of Ukraine”. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, №2, S.4-7, 2004.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Тетяна Валеріївна Сидоренко, Алла Іванівна Сидоренко

Downloads

Download data is not yet available.