STEPS OF THE DESIGN OF CLOUD ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT IN THE STUDY OF DATABASES FOR FUTURE TEACHERS OF INFORMATICS
PDF (Ukrainian)

Keywords

cloud service
blended learning
Canvas
the design of the learning environment

How to Cite

[1]
O. M. Kryvonos and O. V. Korotun, “STEPS OF THE DESIGN OF CLOUD ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT IN THE STUDY OF DATABASES FOR FUTURE TEACHERS OF INFORMATICS”, ITLT, vol. 63, no. 1, pp. 130–145, Feb. 2018, doi: 10.33407/itlt.v63i1.1866.

Abstract

The article describes the introduction of cloud services in the educational process of the discipline «Databases» of future teachers of informatics and the design of the cloud oriented learning environment on their basis. An analysis of the domestic experience of forming a cloud oriented learning environment of educational institutions is carried out, given interpretation of concepts «cloud oriented distance learning system», «cloud oriented learning environment in the study of databases», «the design of the cloud oriented learning environment in the study of databases for future teachers of informatics». The following stages of designing COLE are selected and described: targeted, conceptual, meaningful, component, introductory, appraisal-generalization. The structure of the educational interaction of subjects in the study of databases in the conditions of the COLE is developed by the means of the cloud oriented distance learning system Canvas, consisting of communication tools, joint work, and planning of educational events, cloud storages.
PDF (Ukrainian)

References

А. І. Гладир, Н. В. Зачепа, О. О. Мотруніч, "Системи дистанційного навчання – огляд програмних платформ", [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://www.kdu.edu.ua/statti/Tezi/ Tezi_2012/43.pdf.

А. М. Стрюк, "Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо- наукового середовища ВНЗ", Інформаційні технології і засоби навчання, №4 (42),с. 150-158, 2014.

А. М. Стрюк, М. В. Рассовицька, "Розробка моделі хмаро орієнтованого середовища навчання інформатичних дисциплін студентів інженерних спеціальностей" [Електронний ресурс] . Режим доступа: http://lib.iitta.gov.ua/106479/1/stattya_14_1418034668_file.pdf

В. В. Лапінський, "Навчальне середовище нового покоління та його складові", Науковий часопис НПУ імені М. "П. Драгоманова Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, № 6 (13), с. 26-32, 2008.

В. М. Кухаренко та ін., Теорія та практика змішаного навчання, Харків, Україна:М іськдрук, 2016.

В. Ю. Биков, "Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ", Інформаційні технології в освіті, № 10, с. 8-23, 2011.

В. Ю. Биков, М. П. Шишкіна, "Теоретико-методологічні засади формування хмаро орієнтованого середовища вищого навчального закладу", Теорія і практика управління соціальними системами, №2, с. 30-52, 2016.

В. Биков, Ю. О. Жук, "Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем", Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, № 1(5), с. 64–76, 2003.

К. Р. Колос, "Основні компоненти комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти", [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1422/1/ Колос_21_01_2014.pdf.

М. П. Шишкіна, "Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу", дис. д-ра пед. наук, інформаційно-комунікаційні технологій в освіті, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, Україна, 2016.

Н. В. Сороко, "Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища", дис. канд. пед. наук,НАПН України, Інститут інформ. технологій і засобів навчання, Київ, Україна, 2012.

Н. В. Морзе, "Основи інформаційно-комунікаційних технологій", Київ, Україна: BHV, 2006.

О. В. Коротун, "Система управління навчанням Canvas як компонент хмаро орієнтованого навчального середовища", Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 93 (IV(45)) ,с. 30-33, 2016.

О. В. Коротун, "Хмаро орієнтована система управління навчанням Canvas", Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 1 (55), с. 230-239, 2016.

О. М. Мельник, "Проектування електронних освітніх ресурсів з математики для учнів початкової школи", дис.к-та пед. наук, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, Україна, 2017.

О. М. Спірін,«Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою», Житомир, Україна: ЖДУ ім. І. Франка, 2007.

О. М. Спірін, С. М. Іванова, "Використання електронних відкритих систем для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень: короткий термінологічний словник", Київ, ІІТЗН НАПН України, 2017.

О. О. Рибалко, "Проектування електронних освітніх ресурсів навчання математики в початковій школі з використанням системи Adobe Flash", дис. канд. пед. наук, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2017.

С. Г. Литвинова, "Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу", дис. д-ра пед. наук, інформаційно-комунікаційні технологій в освіті, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, Україна, Київ, Україна,2016.

С. М. Горобець, О. В. Горобець, "Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційному та змішаному навчанні студентів гуманітарних спеціальностей", Нові технології навчання., Київ, Випуск 89, Частина 2, с. 85-90, 2016.

Т. А. Вакалюк, "Модель хмаро орієнтованої системи підтримки навчання бакалаврів інформатики ВНЗ", Інформаційні технології і засоби навчання, №6 (56), с. 64-76, 2016.

Ю. О. Жук, "Особистісний простір учня в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі", Інформаційні технології і засоби навчання, № 3 (29), 2012.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

A. I. Hladyr, N. V. Zachepa, O. O. Motrunich, «Learning Management Systems - software platform overview», [Online]. Available: http://www.kdu.edu.ua/statti/Tezi/ Tezi_2012/43.pdf(in Ukrainian)

А. M. Striuk,«The system of cloud oriented learning tools as an element ofeducational and scientific environment of high school», Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, №4 (42), с. 150-158, 2014. (in Ukrainian)

А. M. Striuk, M. V. Rassovyc'ka, «Development of a model of cloud-oriented environment for the teaching of computer science disciplines of engineering specialties students» [Online]. Available: http://lib.iitta.gov.ua/106479/1/stattya_14_1418034668_file.pdf(in Ukrainian)

V. V. Lapinskyi, «The learning environment of the new generation and its components», Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova Seriia №2. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia, № 6 (13), s. 26-32, 2008. (in Ukrainian)

V. M. Kukharenko, «Theory and practice of blended learning», Kharkiv, Ukraina:Miskdruk, 2016. (in Ukrainian)

V. Ju. Bykov, «Technologies of cloud computing, ICT outsourcing and new functions of ICT subdivisions of educational institutions and scientific institutions», Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, № 10, с. 8-23, 2011. (in Ukrainian)

V. Ju. Bykov,M. P. Shyshkina, «Theoretical and methodological principles of formation of a cloud-oriented environment of a higher educational establishment», Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, №2, s. 30-52, 2016.(in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, Yu. O. Zhuk, «Theoretical and methodological principles of modeling of the educational environment of modern pedagogical systems», Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity, № 1(5), s. 64–76, 2003.(in Ukrainian)

K. R. Kolos, «The main components of the computer-based learning environment of postgraduate pedagogical education institution» [Online]. Available:http://lib.iitta.gov.ua/1422/1/ Колос_21_01_2014.pdf(in Ukrainian)

M. P. Shyshkina, «Theoretical and methodical principles of formation and development of the cloud-oriented educational-scientific environment of the higher educational establishment», dys. doctor of sciences(pedagogical sciences), Information and communication technologies in education, Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy, Kyiv, Ukraina, 2016.(in Ukrainian)

N. V. Soroko, «Development of information and communication competence of teachers of the philological specialty in a computer-oriented environment», dys.PhD (pedagogical sciences), NAPN Ukrainy, Instytut inform. tekhnolohii i zasobiv navchannia, Kyiv, Ukraina, 2012. (in Ukrainian)

N. V. Morze, «Fundamentals of Information and Communication Technologies», Kyiv, Ukraina: BHV, 2006. (in Ukrainian)

O. V. Korotun, «Learning management system Canvas as a component cloud oriented learning environment», Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 93 (IV(45)), s. 30-33, 2016.(in Ukrainian)

O. V. Korotun, «Cloud oriented learning management system Canvas», Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii : nauk. zhurnal, № 1 (55), s. 230-239, 2016. (in Ukrainian)V. M. Kukharenko, Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia, Kharkiv, Ukraina:Miskdruk, 2016. (in Ukrainian)

O. M. Melnyk,«Designing electronic educational resources for mathematics for elementary school students», dys.PhD (pedagogical sciences), Information and communication technologies in education,Instytut inform. tekhnolohii i zasobiv navchanniaNAPN Ukrainy, Kyiv, Ukraina, 2017. (in Ukrainian)

O. M. Spirin, «Theoretical and methodical principles of vocational training of future teachers of informatics under the credit-modular system», Zhytomyr, Ukraina: ZhDU im. I. Franka, 2007. (in Ukrainian)

O. M. Spirin,S. M. Ivanova, «Using electronic open systems for informational and analytical support of pedagogical research: a short terminology dictionary», Kyiv, IITZN NAPN Ukrainy, 2017.(in Ukrainian)

O. O. Rybalko, «Designing of electronic educational resources for teaching mathematics in elementary school using the Adobe Flash system», dys. PhD (pedagogical sciences), Information and communication technologies in education, Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy, 2017. (in Ukrainian)

S. H. Lytvynova, «Theoretical and methodical basis for designing a cloud oriented learning environment for a general educational institution», dys. doctor of sciences(pedagogical sciences), Information and communication technologies in education, Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy, Kyiv, Ukraina, Kyiv, Ukraina, 2016.(in Ukrainian)

S. M. Horobets, O. V. Horobets, «Prospects of the use of information and communication technologies in distance and blended learning of students of humanities», Novi tekhnolohii navchannia: nauk.-metod.zb., Kyiv, Vypusk 89, Chastyna 2, S. 85-90, 2016.(in Ukrainian)

T. A. Vakaliuk, «Cloud oriented model for support of bachelorof informatics training», Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, №6 (56).s. 64-76, 2016. (in Ukrainian)

Iu. O. Zhuk, «Personality space of a student in a computer-oriented learning environment», Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, № 3 (29), 2012. (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.