THE LEVELS FORMATION DIAGNOSTICS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ MEDIA LITERACY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3616

Keywords:

media education, media literacy, media education technologies, prospective elementary school teachers, professional training, new Ukrainian school, student competences, information media literacy

Abstract

The article reveals the results of the conducted diagnostic research, checking the level of formation of the prospective elementary school teachers’ media literacy. Single cases of introduction of media education technologies into the educational process as well as prospective elementary school teachers’ insufficient ability to critically analyze and verify information received from different media have been revealed. It has been found out that the curricula of higher pedagogical educational institutions do not envisage disciplines of media education, unlike higher educational institutions in Poland, where students study the course «Media in Education». The low level of prospective elementary school teachers’ media literacy as well as their inability and unwillingness to check the information received from different media in order to form their own critical thinking have been revealed. The essence of the concepts of «media education technologies» and «prospective teachers’ media literacy» have been disclosed. The pedagogical conditions of forming the prospective elementary school teachers’ media literacy have been determined. The components of media education technologies based on: media knowledge, media skills, media habits and media values have been schematically presented. The criteria of formation of prospective elementary school teachers’ media literacy have been determined: value-motivational, informative-cognitive, activity-practical and creative. The content of educational disciplines on «Pedagogical creativity», «Pedagogical ethics», «Technologies of social and pedagogical work», «Psychological and pedagogical training» have been supplemented with the content of media educational issues. Student surveys have been organized through the social network Facebook. Our own blog «Media Literacy» to raise the level of knowledge of young people in the field of media education has been created. Teaching aids «Media Literacy in Primary School» and «Media Literacy and Critical Thinking in Primary School» for elementary school teachers have been emphasized. The work with students has been aimed at developing materials of social networks, modern information and cognitive sites, on the basis of which the quests and trainings of current media education issues have been developed and implemented.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Hryhorii P. Vasianovych, Lviv State University of Life Safety

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Chair of Humanitarian Sciences and Social Work

Leonid D. Gerganov, Disciplines of Danube Institute of National University «Odessa Maritime Academy»

Doctor of Pedagogy, Asossiate Professor, Professor of the Department of Engineering

Tetiana V. Beshok, Kremenets Taras Shevchenko Regional Humanitarian and Pedagogical Academy

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Chair of Theory and Methods of Preschool and Elementary Education

References

Концепція Нової української школи. [Електронний ресурс]. Доступно: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/ua-sch2016/konczepcziya.html. Дата звернення: жовтень, 21, 2019.

Державний стандарт початкової освіти 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: http://dano.dp.ua/attachments/article. Дата звернення: жовтень.17.2019.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). [Електронний ресурс]. Доступно: https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya. Дата звернення: жовтень, 23, 2019.

В. Ю. Биков, «Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освіти», Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : матеріали третьої міжнар. наук.-практ. конф. [у 2. ч.], Львів : ЛДУ БЖ, 2012. Ч. 2. С. 14–27.

І. М. Галаган, «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в початкових класах». Початкова школа, 2014. № 2. С. 33−34.

Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців : монографія, Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2012. 502 с.

А. М. Коломієць, Інформаційна культура вчителя початкових класів : монографія, Вінниця : Видавництво «Діло», 2008. 379 с.

Н. В. Морзе, А. Б. Кочарян, «Модель стандарту ікт-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти», Інформаційні технології і засоби навчання, 2014. Том 43. №5. С. 27-39. [Електронний ресурс]. Доступно : http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6198/1/N_Morze_A_Kocharian_IITZN_43_IS.pdf http Дата звернення : листопад, 21, 2019.

О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова, «Філософія трисуб’єктної дидактики в системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів», Комп’ютер у школі та сім’ї, 2014. № 3. С. 7−11.

Г. П. Васянович, «Медіаосвіта: зарубіжний і вітчизняний досвід», Педагогіка і психологія професійної освіти, 2007. № 2. С. 11–21.

Н. М. Духаніна, «Медіатехнології як мотивація студентів до навчання», Вища освіта України, 2008. № 3. С. 189–193.

Ю. М. Казаков, Педагогічні умови застосування медіаосвіти у професійній підготовці майбутніх учителів. дис. канд. пед. наук., Луганськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Луганськ, 2007. 213 с.

А. В. Литвин, «Медіаосвіта як складова інформаційної підготовки майбутніх фахівців», Директор школи, 2010. № 21. С. 1–5.

Г. В. Онкович, Медіаосвіта (загальний курс) : програма навчального курсу для студентів вищих навчальних закладів. К. : ІВО НАПН України, 2010. 24 с.

Л. Є. Петухова, Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Одеса, 2009. 50 с.

І. А. Сахневич, Упровадження медіаосвіти у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи. Науковий вісник Волинського національкого університету імені Лесі Українки, 2010. № 21. С. 239–242.

Р. П. Бужиков, «Педагогічні умови застосування інноваційно-комунікаційних технологій на заняттях з іноземної мови на економічних факультетах», Вища освіта України, 2006. № 1 (додаток). С. 134–141.

О. К. Янишин, Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій : дис. канд. пед. наук, Інст. вищ. освіти НАПН України, К., 2011. 145 с.

Н. М. Духаніна, Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп’ютерних наук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук, К., 2011. 22 с.

Д. А. Заруба, «Практичні медіаосвітні заняття як фактор розвитку творчих здібностей та критичного мислення студентів», Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2010. № 21. С. 232–235.

Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник . ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна, Київ : Центр Вільної Преси, 2013. 352 с.

И. В. Жилавская, Медиаобразование молодежной аудитории, Томск : ТИИТ, 2009. 322 с.

Янкович О. І., Біницька К. М., Очеретний В. О., Кузьма І. І. Підготовка майбутніх фахівців в університетах України та Польщі до реалізації медіаосвіти дошкільників, Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 67. №5. С. 264-276.

Медіаграмотність у початковій школі : посібник для вчителя . О. В. Волошенюк, О. В. Ганик, В. В. Голощапова, Г. А. Дегтярьова та ін. . За редакцією О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова, Київ : ЦВП, АУП, 2018. 234 с.

Я у медіапросторі : навчальна програма початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 1-ий рік вивчення : І. Б. Іванова, А. Ю. Кожанова [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.aup.com.ua/ml/Program_mediaorostir_2017.pdf Дата звернення: листопад, 05, 2019.

Медіаграмотність та критичне мислення в початковій школі : посібник для вчителя . За редакцією О. В. Волошенюк, Г. А. Дегтярьової, В. Ф. Іванова, К. : ЦВП, АУП, 2017. 197 с.

Медіаграмотність : підручник для вчителів . Сінді Шейбе, Фейз Рогоу . перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. К. : Центр вільної преси, Академія української преси, 2017. 319 с.

Медіаграмотність у запитаннях та відповідях : навчальна програма . В. В. Літостанський, В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк, В. І. Даниленко, В. П. Мележик. К., 2014. 32 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

New Ukrainian school concept. [Online]. Available: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/ua-sch2016/konczepcziya.html.: Accessed on: October 21, 2019 (in Ukrainian).

State standard of primary education 2018. [Online]. Available: http://dano.dp.ua/attachments/article. Accessed on: October 17, 2019 (in Ukrainian).

Concept of Implementation of Media Education in Ukraine (New Edition). [Оnline]. Available: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/. Accessed on: October 23, 2019). (in Ukrainian).

V. Yu. Bykov, «Innovative tools and perspective directions of education informatization», Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy : materialy tretoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. [u 2. ch.], Lviv : LDU BZh, 2012. Ch. 2. pp. 14–27. (in Ukrainian).

I. M. Halahan, «Use of information and communication technologies in elementary classes», Pochatkova shkola, 2014. № 2. pp. 33−34. (in Ukrainian).

R. S. Hurevych, M. Yu. Kademiia, M. M. Koziar, Information and communication technologies in professional education of future specialists: monohrafiia, Lviv : Vyd-vo «SPOLOM», 2012. p.502 (in Ukrainian).

A. M. Kolomiiets, Information culture of elementary school teachers : monohrafiia, Vinnytsia : Vydavnytstvo «Dilo», 2008. p.379. (in Ukrainian).

N. W. Morse, A. B. Kocharian, (2014). «Model of the standard of ICT competency of university teachers in the context of improving the quality of education» Informacijni tehnologii' i zasoby navchannja, 43 (5), pp.27–39. [Оnline]. Avaialble: http://elibrary.kubg.edu.ua/6198. Accessed on: October 11, 2019 (in Ukrainian).

O. V. Spivakovskyi, L. Ye. Petukhovа, V. V. Kotkova, «The Philosophy of Three-Person Didactics in the Future Primary Teacher Training System», Komiuter u shkoli ta simi, 2014. № 3. S. 7−11. (in Ukrainian).

H. P. Vasianovych, «Media Education: Foreign and Domestic Experience», Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, 2007. № 2. pp. 11–21. (in Ukrainian).

N. M. Dukhanina, «Media technologies as students' motivation for learning». Vyshcha osvita Ukrainy, 2008. № 3. pp. 189–193. (in Ukrainian).

Yu. M. Kazakov, Pedagogical conditions for the use of media education in the training of future teachers. dys. kand. ped. nauk., Luhansk. nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka, Luhansk, 2007. p.213. (in Ukrainian).

A. V. Lytvyn, «Media education as a component of information training of future specialists», Dyrektor shkoly, 2010. № 21. pp. 1–5. (in Ukrainian).

H. V. Onkovych, Media Education (General Course) : prohrama navchalnoho kursu dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv, K. : IVO NAPN Ukrainy, 2010. p.24. (in Ukrainian).

I. A. Sakhnevych, Implementation of Media Education in Higher Educational Institutions of Ukraine: Problems and Prospects. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalkoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 2010. № 21. pp. 239–242. (in Ukrainian).

R. P. Buzhykov, «Pedagogical Conditions of Application of Innovation and Communication Technologies in Foreign Language Classes at Economics Departments», Vyshcha osvita Ukrainy, 2006. № 1 (dodatok). pp. 134–141. (in Ukrainian).

O. K. Yanyshyn, Formation of communicative skills of future document scientists by means of media educational technologies : dys. kand. ped. nauk, Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy, K., 2011. p.145. (in Ukrainian).

N. M. Dukhanina, Pedagogical conditions of application of media education technologies in preparation of masters of computer sciences : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk, K., 2011. p.22 . (in Ukrainian).

D. A. Zaruba, «Practical media education as a factor in the development of students' creative abilities and critical thinking», Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. 2010. № 21. pp. 232–235. (in Ukrainian).

Media education and media literacy : manual. red.-upor. V. F. Ivanov, O. V. Volosheniuk; za naukovoiu redaktsiieiu V. V. Rizuna, Kyiv : Tsentr Vilnoi Presy, 2013. p.352. (in Ukrainian).

I. V. Zhilavskaja, Media education of the youth audience, Tomsk : TIIT, 2009. p.322. (in Russian).

Yankovych O. I., Binytska K. M., Ocheretnyi V. O., Kuzma I. I. «Practical media educational classes as a factor in the development of creative abilities and critical thinking of students» Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2018. Tom 67. №5. pp. 264-276. (in Ukrainian).

Elementary school media literacy : manual for teacher. O. V. Volosheniuk, O. V. Hanyk, V. V. Holoshchapova, H. A. Dehtiarova ta in. . Za redaktsiieiu O. V. Volosheniuk, V. F. Ivanova, Kyiv : TsVP, AUP, 2018. p.234. (in Ukrainian).

I'm in the media space : navchalna prohrama pochatkovoi shkoly zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv 1-yi rik vyvchennia : I. B. Ivanova, A. Yu. Kozhanova. [Оnline]. Available: http://www.aup.com.ua/ml/Program_mediaorostir_2017.pdf . Accessed on: November 05, 2019. (in Ukrainian).

Media literacy and critical thinking in elementary school: manual for teacher. Za redaktsiieiu O. V. Volosheniuk, H. A. Dehtiarovoi, V. F. Ivanova, K. : TsVP, AUP, 2017. p.197. (in Ukrainian).

Media literacy : manual for teacher . Sindi Sheibe, Feiz Rohou . perekl. z anhl. S. Doma; za zahal. red. V. F. Ivanova, O. V. Volosheniuk. K. : Tsentr vilnoi presy, Akademiia ukrainskoi presy, 2017. p.319. (in Ukrainian).

Media literacy in questions and answers : navchalna prohrama . V. V. Litostanskyi, V. F. Ivanov, O. V. Volosheniuk, V. I. Danylenko, V. P. Melezhyk. K., 2014. p.32. (in Ukrainian).

Published

2020-04-22

How to Cite

Vasianovych Г. П., Gerganov Л. Д., & Beshok Т. В. (2020). THE LEVELS FORMATION DIAGNOSTICS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ MEDIA LITERACY. Information Technologies and Learning Tools, 76(2), 108–125. https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3616

Issue

Section

ICT and learning tools in the higher education establishments