EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF SYSTEM “AGAPA” AS A LEARNING TOOL FOR BACHELOR OF SOFTWARE ENGINEERING IN SYSTEM PROGRAMMING
PDF (Ukrainian)

Keywords

blended learning
system programming
blended learning management system
methods using ICT
system "Agapa"

How to Cite

[1]
A. M. Striuk, “EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF SYSTEM ‘AGAPA’ AS A LEARNING TOOL FOR BACHELOR OF SOFTWARE ENGINEERING IN SYSTEM PROGRAMMING”, ITLT, vol. 26, no. 6, Jan. 2012, doi: 10.33407/itlt.v26i6.597.

Abstract

This article describes the main stages of experimental work on the development of learning management system "Agapa" and methods of its use in blended learning. Piloting the developed technique showed that the blended learning of System Programming for bachelor of Software Engineering using "Agapa" contributes to raising academic achievements. Shows the validation of the results obtained by methods of mathematical statistics, formulated conclusions regarding the future research.
PDF (Ukrainian)

References

Бодненко Д. М. Методичні рекомендації щодо підготовки викладачів до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі [Електронний ресурс] / Бодненко Дмитро Миколайович // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія. – 2010. – Випуск №26, частина 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_26_2/Bodnenko.pdf

Ващенко В. Ю. Аналіз систем керування навчанням і контентом та їх впровадження в навчальний процес / В. Ю. Ващенко, О. В. Дядичев // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 12 (223), Ч. ІІ. – С. 5–17.

Велика Хартія Університетів [Електронний ресурс] – Болонья, 18 вересня 1988. – Режим доступу : http://www.magna-charta.org/magna.html

Завадський Ю. Р. До питань упровадження дистанційного навчання та ролі оцінного фрейму / Юрій Завадський, Олександр Дудін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 1. –С. 159–165.

Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навчальний посібник / В. В. Корольський, Т. Г. Крамаренко, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк ; науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. М. І. Жалдак. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009. – 316 с.

Концепція державної цільової науково-технічної та економічної програми розвитку індустрії програмної продукції України на 2012–2014 роки [Електронний ресурс] / УкрНЦ РІТ. – Mode of access : http://www.itdev.org.ua/uk/program-industry/conceptionpp

Коробко В. М. Розробка програмних навчально-лабораторних комплексів та їх використання у дистанційних курсах / Коробко В. М., Стрюк А. М. // Новые информационные технологии в учебных заведениях Украины : межд. конф. памяти проф. И. И. Мархеля (21–26 июня 2005 г.). – Одесса : Астропринт, 2005. – С. 86–88.

Маршицкая В. В. Дистанционные технологии обучения в системе высшего образования Украины / В. В. Маршицкая // Педагогические инновации: традиции, опыт, перспективы : материалы II Международной научно-практической конференции, Витебск, 12–13 мая 2011 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол. : Н. А. Ракова (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – С. 243–245.

Новичкова Т. А. Системы организации дистанционного обучения / Т. А. Новичкова // Сборник статей, выпущенный по результатам проведения Интернет-конференции для учителей, завучей и методических работников образовательных учреждений Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Челябинской области, Пензенской и Ленинградской областей. – СПб., 2007. – С. 85–93.

Осадчий В. В. Система дистанційного навчання університету / Осадчий В. В. // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогіка. – 2010. – №5. – С. 218–228.

Осмятченко В. О. Застосування системи дистанційного навчання «Агапа» для організації, підтримки та контролю самостійної роботи студентів / Осмятченко В. О., Стрюк А. М. // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне, 2007. – С. 628–634.

Проект Закону про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвиту в Україні індустрії програмної продукції [Електронний ресурс]. – 04.08.2011. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39951

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2003. – 350 с.

Системы дистанционного обучения. Обзор рынка технологий дистанционного обучения в СНГ. Том 2 [Электронный ресурс] / www.smart-edu.com. – Релиз 22.03.2011. – 73 с. – Режим доступа : http://www.smart-edu.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3&download=4&Itemid=776

Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Словак Катерина Іванівна ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – К., 2011. – 291 с.

Стрюк А. М. Використання віртуальних лабораторій при вивченні курсу «Теорія операційних систем» // А. М. Стрюк, М. С. Стрюк // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : збірник наукових праць. Випуск 4 : в 3-х томах. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – Т. 3 : Теорія та методика навчання інформатики. – С. 305–309.

Стрюк А. М. Системне програмування в підготовці фахівців з програмної інженерії / Андрій Стрюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Мартинюк М. Т.]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Ч. 3. – С. 260–271.

Стрюк А. М. Теоретичні основи комбінованого навчання / А. М. Стрюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол. : П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 17 : Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 63 66.

Шуневич Б. І. Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання / Б. І. Шуневич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі –2009. – №653. – С. 231–239.

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.