KEY FACTORS AND MODERN INSTRUMENTS OF SYSTEM OF EDUCATION DEVELOPMENT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v2i1.270

Keywords:

integration of education, democratization of education, outer educational space, informatization of education, information and communication technologies

Abstract

In the article the processes of integration and democratization of the systems of education and their value, both for the countries of Europe and for Ukraine, the process of integration of education system of Ukraine into European and world educational space are examined. Description of modern informative society and the role of information and communication technologies in informatization of education directed to the increasing of the quality of education is determined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Valeriy Yu. Bykov, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

член-корреспондент Академии педагогических наук Украины, доктор технических наук, профессор, директор

References

Богатырь Б.Н. Система образования России как объект информатизации: Школа-семинар «Создание единого информационного пространства системы образования». – М., 1998. – 37 с.

Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г.Кременя / М.Ф. Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабін. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

Ін­фо­р­ма­цій­но-­ана­лі­ти­ч­ні ма­те­рі­а­ли до па­р­ла­ме­нт­сь­ких слу­хань з пи­тань роз­ви­т­ку ін­фо­р­ма­цій­но­го су­с­пі­ль­с­т­ва в Укра­ї­ні // Ка­бі­нет Мі­ні­с­т­рів Укра­ї­ни, Мі­ні­с­тер­с­т­во транс­по­р­ту та зв’я­з­ку Укра­ї­ни. – К., 2005. – 70 с.

Кремень В.Г. Якісна освіта в контексті загальноцивілізаційних змін // Освіта України №89, 28 листопада 2006 року. – С.12.

Національна Доктрина розвитку освіти / Центр Разумкова / Національна безпека та оборона. - №4. – 36 c.

Освіта в інноваційному поступі суспільства / Доповідь на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України 17 серпня 2006 року // Освіта України. – №60-61, 14 серпня 2006 року. – С.1-21.

Па­р­ла­ме­нт­сь­кі слу­хан­ня з роз­ви­т­ку ін­фо­р­ма­цій­но­го су­с­пі­ль­с­т­ва в Укра­ї­ні 21 вересня 2005 року. – К., 2005. – 64 с.

По­ста­но­ва Вер­хо­в­ної Ра­ди Укра­ї­ни від 1 грудня 2005 року

№3175.

Про не­від­кла­д­ні за­хо­ди що­до роз­ви­т­ку ін­фо­р­ма­цій­но­го су­с­пі­ль­с­т­ва в Укра­ї­ні. До­по­відь Пре­зи­де­н­та Укра­ї­ни // Гро­мад­сь­ка ра­да з пи­тань ін­фо­р­ма­цій­но-­ко­му­ні­ка­цій­них тех­но­ло­гій. – К., 2005. – 42 с.

Руденко В.Д.. Розвиток інформаційного суспільства в Україні / Огляд матеріалів парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №8(48). – С.2-17.

Тиффин Джон, Раджасингам Лалита. Что такое виртуальное обучение. Образование в информационном обществе. – М: Информатика и образование, 1999. – 312 с.

Труды II Международного конгресса ЮНЕСКО “Образование и информатика” 1-5 июля 1996 г., Москва – Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, Международный центр системных исследований проблем высшего образования и науки (Ассоциированный центр ЮНЕСКО), 1997 год: Декларация II Международного конгресса ЮНЕСКО “Образо­вание и информатика”, т. I, р. XI; Рекомендации II Международного конгресса ЮНЕСКО “Образо­вание и информатика”, т. I, р. XII.

Укра­ї­на на шля­ху до су­с­пі­ль­с­т­ва знань: осві­та, на­у­ка, куль­ту­ра / За ред. к. ю. н. А.В. Пазюка. — Ки­їв: МГО “Прай­ве­сі Юк­рейн”, 2005. – 69 с.

Федеральний Закон ”Про інформацію, інформатизацію і захист інформації”. Прийнятий Державною Думою Росії 25 січня 1995 р.

How to Cite

[1]
V. Y. Bykov, “KEY FACTORS AND MODERN INSTRUMENTS OF SYSTEM OF EDUCATION DEVELOPMENT”, ITLT, vol. 2, no. 1, Sep. 2010.

Issue

Section

Theoretical and methodological backgrounds of innovation educational environment development: world's trends

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>