INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF THE GENERAL SECONDARY EDUCATION PUPILS AS A SUBJECT OF MONITORING: INTERNATIONAL AND UKRAINIAN EXPERIENCE

Olena O. Hrytsenchuk

Abstract

The article deals with the analysis of the problem of information and communication competence (IC-competence) of secondary school students in the aspect of quality monitoring in Ukraine and abroad; the results of domestic and foreign experience studies mainly concerning ONDP, European Commission, the International Association for the Evaluation of Educational Achievement as well as the monitoring studies of IС-competencies of students’ identified characteristics, general trends and future development.

Keywords

information and communication competence; pupils’ IC-competence; monitoring; general secondary educationReferences

Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за ред. В. Г. Кременя. – К., 2009. - 185 с.

Головань М. Інформатична компетентність: сутність, структура і становлення. / М. Головань // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. - №4. – с.62-69.

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. О. В. Єресько. – К. : Видавництво «Педагогічна преса». – Тричі на місяць. – 2010. - № 19-20-21.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с.

Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року / Розпорядження КМУ № 1722-р від 27.08.10 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/8835 - Заголовок з екрану.

Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. Формування інформатичних компетентностей учнів середньої школи [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, О.Г Кузьмінська // Інформаційні технологій і засоби навчання. - 2011 - №3 (23). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/467

Міжнародна асоціація оцінювання навчальних досягнень (IEA - The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iea.nl/comped.html

Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої політики / Під заг. ред. О.І.Локшиної – К.: “К.І.С.”, 2004. – 160 с.

Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: метод. Рекомендації / [В.Ю. Биков, О.В.Білоус, Ю.М. Богачков та ін.]; за заг. Ред. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна, О.В. Овчарук. – К.: Атіка, 2010. – 88с.

Study on Indicators of ICT in Primary and Secondary Education (IIPSE) Executive Summary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/ictindicsum_en.pdf.)


DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v31i5.606Copyright (c) 2012 Olena O. Hrytsenchuk


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.